dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

komentáře k článku:

Co přináší městu užitek?

Autor: Tomáš Lojka   Název příspěvku: Přináší podnikání opravdu takový "užitek"?

Vážený pane Pokorný,
jsem častým návštěvníkem těchto stránek, ale až dnes mě Váš článek poněkud "popudil" k mé první reakci a prvnímu komentáři :) Neberte prosím níže uvedené nikterak osobně, jde mi čistě jen o polemiku s Vaším příspěvkem.

Předesílám, že nemám vyhraněný názor na užitečnost (Co tím vlastně myslíte? Mluvíte o finačním efektu, ale ten sumárně nikde nevyčíslíte...) turismu a výrobních firem (potažmo pracovních míst) pro město Dačice. Ani nemohu - nemám pro to žádné podrobnější statistiky. Chápu však Váš postoj z pohledu osoby podnikající, která je v menší, či větší míře na přístupu a postupu města závislá.

Nicméně k článku samotnému:
Jak jsem již uvedl, nevyhledal jsem si pro tuto reakci žádné podrobnější statistiky, a proto nechci rozporovat čísla Vámi uvedená. Nemusím ale znát přesné údaje, abych mohl nesouhlasit s dedukcí typu: "16 000 Kč je více než 2 000 Kč, a proto je podpora pracovních míst důležitější!". Rozepsal jsem svůj nesouhlas do pěti bodů:

1. Naprosto nereflektujete jakékoli externality obou odvětví - ať už pozitivní, či negativní - což spadá do tématu vašeho prvního odstavce (= vše se nedá posuzovat penězi).

2. Ony dva tisíce korun nezískají jen firmy podnikající v sektoru cestovního ruchu - multiplikační přínos cestovního ruchu má naštěstí větší váhu. Tento přínos však pomíjíte a částečně popisujete pouze multiplikační přínos nových pracovních míst!

3. Naprosto jste upustil od srovnání nákladů na zaměstnance/občana města versus nákladů na turistu. Turismus jako odvětví s vyšší přidanou hodnotou (ve srovnání s TRW) je na tom jistě relativně o mnoho lépe (poměr náklad/výnos). Ony dva tisíce v relativním vyjádření za turistu by poté vypadaly určite trochu jinak.

4. V celém článku, a to považuji za velmi tendenční, není ani teoretická zmínka o počtu turistů ani o počtu "zaměstnanců" (v Dačicích zaměstnaných občanů města). Omlouvám se předem za upřímnost, ale bez tohoto údaje není možné deklarovat jakýkoli finanční efekt. Veškerá srovnání poté postrádají smysl. 5. Analogie s Řeckem, kde byla (a je) produktivita o 2/3 nižší než v Německu, ovšem při relativně stejné "dotované" životní úrovni je bohužel zcela nevypovídající. Problém leží naprosto někde jinde. Turismus opravdu není tím viníkem, ba naopak bude spíše zachráncem.

Z výše rozepsaných důvodů s Vámi proto nemohu ani v nejmenším souhlasit. Netvrdím, že průmysl je pro Dačice méně důležitý než turismus (netvrdím ani opak!), avšak dokázat takové doměnky je jistě na rozsáhlejší studii.

S přáním pěkného večera
Tomáš Lojka

Zapsáno: 20.03.2012 v 22.54

Autor: Jaroslav Pokorný   Název příspěvku: vyjádření k příspěvku

Vážený pane Lojko,

děkuji Vám za Váš příspěvek a jsem rád, že jste se nechal "popudit" k napsání komentáře. Dovolím si Vám blíže objasnit některá vyjádření.

ad 1: Vaše vyjádření není dost dobře jasné. ad 2: Částku 2 000 Kč za jeden den pobytu turisty na dovolené jsem volil úmyslně hodně vysokou (není u nás mnoho rodin, které si mohou dovolit tak značnou částku denně za každého svého člena utratit), aby srovnání s odvětvím, které hodnoty generuje, nebylo tak drastické. Souhlasím s Vámi, že i turizmus přináší vedlejší efekty, ale nemohu souhlasit s tím, že příjem 2000 Kč do města z jednoho odvětví přinese více než 16 000 Kč z jiného odvětví.

ad 3: K porovnání výše nákladů, které město vynakládá na jednoho občana poznamenávám, že město má minimální náklad na zaměstnaného obyvatele, ale například na chod institucí sloužících částečně turistickému ruchu, jako je muzeum, galerie a infocentrum, město poskytlo v roce 2011 dotaci 2 180 000 Kč. ad 4: Vůbec si nedovolím odhadnout, kolik by muselo do Dačic přijet turistů, aby město nemuselo toto odvětví dotovat.

ad 5: Budu velice rád, jestliže se podaří Řecko turizmem zachránit, ale vážně o tom pochybuji.

Závěrem chci zdůraznit, že v žádném případě nechci, aby město podporu sportu, kultuře, školství, zájmovým organizacím, spolkům a i turistice omezovalo nebo krátilo, ale naopak, aby ji mohlo ještě daleko více navyšovat, a k tomu je nutné zajistit v prvé řadě dostatek příjmů do rozpočtu města. Jaroslav Pokorný

Zapsáno: 25.03.2012 v 18.56

Autor: Tomáš Lojka   Název příspěvku: re: vyjádření k příspěvku

Vážený pane Pokorný,
dovolím si ještě jednou reagovat na Vaše vyjádření.

Ad 1) Měl jsem na mysli externality uváděného TRW - v tomto případě především negativní (velký zásah do rázu krajiny, znečištění podloží etc. etc.) - a pozitivní externality turismu (a tady by se o nich dalo dlooouze diskutovat :))

Ad 2) Omlouvám se, ale 16 000 Kč vs 2 000 Kč je zjednodušení, na které nemohu nikdy přistoupit (srovnáváte hrušky a jablka, nebo spíše plný koš natrhaných hrušek se dvěma jablky už zapečenými v koláči)! Náklady:
Chybí jakýkoli pokus o nákladový výpočet - očištění OBOU částek o náklady. S čímž souvisí ad 3) Pokud znáte konkrétní náklady na v Dačicích zaměstnaného obyvatele, uveďte je prosím. Dáme je do souvislosti s šestnácti tisíci. Tato hodnota musí být dále očistěna o veškeré částky, které neskončí v peněžence zaměstnance a o částky, které zaměstnanec ušetří = neutratí, nespotřebuje, utratí na dovolené etc. etc. !! S náklady na turistu a s částkou 2 180 000 Kč to ale bohužel není tak jednoduché. Jak píšete, tyto instituce neslouží jen odvětví turismu, a je to spíše námět k polemice, zda by se tato částka změnila (popř. měla změnit), pokud by turistický ruch v Dačicích vymizel. Náklady města na odvětví cestovního ruchu totiž slouží i občanům města (mimo téma: že tyto náklady, výhody v případě muzea, obyvatelé málo využívají, je věc druhá, a je třeba je možná!! přehodnotit - investice do kina místo muzea atp. :) ). Bez zmíněných kroků a vytvoření zjednodušeného vzorce (zaměstnanec/turista) se ani k velmi orientačnímu výsledku nedokážeme nikdy dobrat! A to stále neberu v potaz jak velký úhrn putuje do městské kasy od státu a jaký podíl z tohoto příjmu putuje do odvětví cestovního ruchu.

Multiplikace:
Celé výše uvedené se týka postupu jak provést srovnání zaměstnanec vs turista, které musí být odděleno, pokud chcete používat 2 000 Kč jako bernou minci – ony dva tisíce vstupují do multiplikace zcela přímo v navštíveném regionu (část opět samozřejmě mizí), přímo z peněženek turistů a mají tak mnohem větší efekt. Zatímco 16 000 Kč, pokud tuto částku berete opět jako bernou minci, vstupuje do multiplikačního procesu minimálně v měřítku celého státu (v případě TRW globálně) a pouze „částečně“ v měřítku lokálním (jaký bude geografický poměr závisí na předmětu podnikání a velmi se liší podnik od podniku). Zde se tedy vkrádá další, geografický parametr, který TRW a v zásadě ani Centropen z velké části nesplňují!

Srovnávat obě částky tedy nemá ŽÁDNÝ smysl.

Příklad: Zjednodušeně řečeno – hoteliér dostane peníze na ruku a „pošle je dál“ přímo v Dačicích, nebo v blízkém okolí (samozřejmě ne všechny, ale většinu). TRW má dodavatele minimálně po celé republice, takže ze 16 000 Kč odejdou z velké části peníze také jinam (ne všechny, ale určite za materiál, výrobní stroje etc.) Ty přímé vstupy pro multiplikaci (ty, které by měly být ve velmi zjednodušeném modelu srovnávány se dvěma tisíci od turistů) jsou jisté jen u zaměstnaných obyvatel města. Denně je mohu odhadnout na 1 200 Kč(krát 20 dní a máme skoro průměrnou mzdu, částka tedy odpovídá) mínus úspory, dovolené v jiných oblastech atp. Vychází nám 500 Kč na den. A nyní máme přímý dopad. Bez nákladů na občana, turistu i bez částky od státu na obyvatele - ta je velmi důležitá, stejně jako finální přerozdělení. Záleží asi spíše na úhlu pohledu co bereme jako náklady na cestovní ruch, kolik město dostane od státu, jak velký multiplikační přínos pro ostatní lokální firmy má existence továren jako je TRW, popř. malých firem atd. atd. To vše jsou proměnné, které byly v článku pouze jako nepodložená konstatování a obecné pravdy, a přitom hrají velkou roli. 2 000 Kč – přímo okolí Dačic (nejde ani tak o výši této částky ale o její interpretaci ve Vašem srovnání)
16 000 Kč – u TRW (částečně Centropen) celý svět / stát / kraj / etc.

Problematika je o to složitější, že celý multiplikační přínos cestovního ruchu je opravdu obtížné ohodnotit (viz třeba tento link: http://www.cot.cz/data/cesky/00_12/12_stat_1.htm), zatímco u výrobních podniků jsou dopady a přínos jednodušeji (NE jednoduše!) vyčíslitelné. Názor: Odvážil bych se tvrdit, že v pohledu zaměstnanec vs turista vede turista - už jen kvůli praktické složitosti důsledně vyčíslit náklady na jednoho turistu v městské kase. Ohledně multiplikačních benefitů si jistý nejsem.

Ad 4) Dostáváme se ke slovu "dotovat" - opravdu je dotován jen turistický ruch?? viz ad 3) a náklady města

Ad 5) Cestovní ruch může fungovat i přes problémy jakým Řecko čelí, protože je jedním z mála odvětví, které jsou momentálně konkurenceschopné i bez devalvace. To se skrývá za slovem "zachránce". Reagoval jsem tímto na velmi zavádějící výklad příčiny problému.

Celkově vzato nemohu souhlasit, že bez podrobnějších informací se v článku propaguje jedno „odvětví“ na úkor druhého (a je jedno jaké je to propagované, jde o princip :) ) - a to na základě číselného srovnání, které dává jen velmi vzdálený smysl. Jednoduše řečeno: odvážit se tvrdit co "má větší význam" (to by zasloužilo také lepší vymezení) je velmi riskatní na základě dvou jednoduchých čísel a mnoha domněnek okolo. S pozdravem a přáním mnoha podnikatelských úspěchů
Tomáš Lojka

Zapsáno: 26.03.2012 v 15.45

Autor: Jaroslav Pokorný   Název příspěvku: vyjádření k příspěvku 2

Vážený pane Lojko,
podle Vašeho vyjádření se zajímáte o konkrétní náklady na zaměstnaného obyvatele města. Takže trochu údajů : celkové osobní náklady dvou předních firem v Dačicích - TRW a Centropen - za rok 2010 činily 561 477 tis. Kč. Jsou to peníze, které tyto firmy získaly prodejem svých výrobků mimo Dačice a které prošly přes mzdové účtárny zmíněných firem k jejích zaměstnancům. Mohl by Vás zajímat i další údaj, a to je výše daně z příjmů, kterou tyto firmy v roce 2010 odvedly státu: 38 554 tis. Kč. Abych nevynechal ani sám sebe, mohu Vám sdělit, že naše firma měla minulý rok celkové mzdové náklady 24 185 tis. Kč.
Jsem přesvědčen, že ve srovnání s výše uvedenými částkami jsou přínosy z turistiky řádově mnohonásobně nižší a takové sumy do Dačic od turistů nepřijdou ani za celá desetiletí.
Jaroslav Pokorný

Zapsáno: 04.04.2012 v 07.15

Autor: Tomáš Lojka   Název příspěvku: re: vyjadreni k prispevku 2

Vážený pane Pokorný,
děkuji za konrétní údaje, dokreslí celou situaci, ale oba mé příspěvky se týkaly relativního srovnání! Ne absolutního! Vy jste začal s relativním srovnáním, nebyl jsem to já :) - viz zaměstnanec versus turista v článku. Myslím, že je to z obou mých příspěvků dostatečně patrné...

Nerozporuji tedy současnou situaci, v absolutním srovnání máte jistě pravdu - což ale stále neznamená, že podpora firem jako jsou TRW, Cetropen etc. je pro obyvatele či město výhodnější - mluvím o poměru přidané hodnoty (která nemusí být pouze finanční) na každou "korunu" od města :)

S pozdravem
Tomáš Lojka

Zapsáno: 06.04.2012 v 10.48

Autor: Iva Pokorná   Název příspěvku: Turismus v Dačicích

Od svého dětství jsem jezdila na dětské tábory a časem i na dovolené do okolí Dačic. Místo je to skutečně kouzelné a mám to v Dačicích a okolí velmi ráda. Vzhledem k tomu, že už 5 let pracuji na pozici ekonomické ředitelky velkého hotelu na Valašsku, místu, kde se lidé živí především cestovním ruchem, ráda bych se vyjádřila k článku pana Pokorného a souvisejícím reakcím.

Na základě mých zkušeností nad účetnictvím takového horského hotelu vím, že peníze přes cestovní ruch tečou do kapsy podnikatele, zaměstnanců a konečně i státní kasy velmi málo v poměru s množstvím práce, kteří všichni lidé podílející se na poskytování těchto služeb (myslím hlavně na tom hotelu)vykonávají. Žiji uprostřed těchto lidí, kteří mají opravdu málo peněz a jejich výplatní pásky jsou hluboce pod průměrným platem (četla jsem myslím v MF Dnes, že průměrný plat v oblasti cestovního ruchu se pobyboval něco přes 13000,- Kč hrubého, což přesně vystihuje podstatu toho, jak málo lze přes tuto práci vydělat), a to na obranu zaměstnavatele musím podotknout, že se můžem usnažit, aby byly platy našich zaměstnanců o kapánek lepší. Osobně vidím, jak chudý je kraj, který se zaměřil na turismus, pro návštěvníky je to skvělé a krásné místo, ale pro místní občany je život na Valašsku, podle mne dost těžký, a to právě díky chudobě. A hlavně práce v hospodách a na hotelech, třeba hlavně i těch menších je nekonečná. Osobně doporučuji těm, kdo jsou přesvědčeni o tom, že vlastnit hospodu, restauraci, penzion, nebo hotel, je úžasné a práce zde je skvělá a výnosná, ať si nechají povyprávět od majitelů takových podniků.
Z tohoto pohledu zastávám názor, že je potřeba podporovat více průmysl než-li zbytečně podporovat cestovní ruch, obzvláště ve chvíli, kdy v cestovním ruchu je trh zdeformovaný a lidé si kupují spíše čím dál tím více pobyty a služby jen s obrovskými slevami a nechtějí zaplatit cenu, která za tuto službu morálně náleží.
Ačkoli nepracuji v Dačicích, ale na Valašsku, tak má zkušenost potvrzuje, že větší přínos pro obyvatele města má zaměření na průmysl než na turistiku. A za celou dobu, co Dačice a okolí znám, nemám pocit, že by zde průmysl, v takovém rozsahu, jaký v Dačicích je, ničil nepařičně kouzlo tohoto krásného města a okolí. Možná, že podpora průmyslového odvětví, které dle mého mínění tvoří hlavní zaměstnanost města a současně příprava nových míst pro stavbu nových domů, přivede přirozeně nové lidičky do těchto míst, a s tím příjde i přirozená reakce a snaha lidí o zvelebení Dačic, kultury apod.

Zapsáno: 17.04.2012 v 22.02

Autor: Tomáš Lojka   Název příspěvku: Re: Turismus v Dačicích

Dostali jsme se poněkud do obecné roviny a proto několik faktů ze studie KPMG ohledně příjmů státního rozpočtu a multiplikačního přínosu:

"Podle studie vygeneroval cestovní ruch ve sledovaném období 2006 – 2008 zisk pro státní kasu ve výši 97, 5 miliard korun ročně, což představuje 6,9 % všech jejích příjmů. Největší výnosy plynou z DPH (38%) a z odvodů na sociálním pojištění (29%). Cestovní ruch v České republice vydělal ve sledovaném období průměrně 293 miliard korun ročně, v multiplikaci dokonce dvojnásobek."

http://www.mmr.cz/Pro-media/Tiskove-zpravy/2010/Cestovni-ruch-prinasi-ceskemu-statu-zisk-temer-100


- ohledně slevových portálů a jak tuto situaci řešit (jde řešit!):

http://zpravy.e15.cz/nazory/rozhovory/josef-bara-navratnost-investice-do-hotelu-je-dnes-kolem-50-let-to-je-silene-741382


- ekonomická úvaha a studie o cestovním ruchu:

https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:YiFh5pXNApQJ:new.institutumeni.cz/media/document/cestovni_ruch.pdf+&hl=en&gl=cz&pid=bl&srcid=ADGEESgqGOlG1ZHwAR-SoIMRDTM1s2VKFlPSFAz9EoRk-sh1d6WLUm ns3o8G9iGzPiw6_X8N8uXoFxozdQZ8tnSnEbcYaEVSijyleI4FIr8jwMslrxdZ5k-SQqRmOX9GloNenC1eTusT&sig=AHIEtbQVs Bu8ziB1Lx6evPaOjrFw_PHjHw


Jen několik poznatků na závěr:
- slovní spojení "morální cena za službu" je ekonomický nesmysl. Pokud slevové portály umožňují vyostření konkurence na nejvyšší možnou mez, tak nejde ani o dumping, ani o jakoukoli jinou nekalou praktiku. Jinými slovy, trh se očistí o slabé jedince a rozhodně nelze vinit zákazníky! O deformování trhu nelze v žádném případě mluvit - a pokud jej někdo ohýbá, tak to jsou samotní hoteliéři!

více zde:
http://www.penize.cz/slevy/229607-slevove-servery-jako-past-na-hoteliery


- podpora průmyslu, navíc takového jaký reprezentuje TRW, je velmi ošidná (o propouštění v TRW v předchozích letech nemá smysl hovořit a o šrotovném v okolních státech, které prakticky zaplatilo propad v tomto odvětví, už vůbec ne). Turistický ruch - zejména na vnitrostátní úrovni - není tak vázaný na globální vývoj ekonomik, jako podniky orientované např. na automobilový průmysl! A to je holý fakt.


Zakončil bych tuto debatu :) asi takto:
Podpora čehokoli na úkor čehokoli jiného je vždy ošidná! Stejně jako na základě dvou čísel demonstrovat prospěšnost jednoho odvětví "průmyslu" na úkor druhého! Výsledek obojího je pak vždy poplatný úhlu pohledu.

Zapsáno: 11.06.2012 v 19.27

Pro zápis Vašeho komentáře je potřeba vyplnit všechna pole

Tento kód vepište do příslušného pole: Kontrolní kód

Budeme rádi, zaznamenáte-li nám zde svůj názor. Vaše připomínky, rady i kritika pro nás mohou být velmi cenné.
Vyhrazujeme si však právo příspěvek zrušit, bude-li vulgární či hrubě urážlivý...

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus