dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

Dačický rozpočet na rok 2010 schválen

Dačické zastupitelstvo - ilustrační foto

Dačické zastupitelstvo se sešlo ke svému 21. zasedání ve středu 9. prosince 2009. Projednávalo celkem 22 bodů, mezi nimiž svou důležitostí vyčníval především městský rozpočet na rok 2010. K zajímavým bodům patřilo také zrušení příspěvkové organizace Nemocnice Dačice a vyhláška o místním poplatku za komunální odpad.

Před zahájením vlastního jednání složil slib zastupitele Ing. Luboš Stejskal, který za stranu SNK-ED nahradil odstoupivšího Pavla Antonů.

Po schválení programu a přednesu zprávy o plnění usnesení zastupitelstva a zprávy o činnosti rady byla projednávána obecně závazná vyhláška o místním poplatku za komunální odpad. Podstatou novelizace bylo zvýšení poplatku o 20 Kč na 500 Kč za poplatníka a kalendářní rok. Důvodem zvýšení je meziroční nárůst nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu v částce 43 Kč.

Zastupitelstvo schválilo zrušení příspěvkové organizace Nemocnice Dačice k 31. březnu 2010. Vzhledem k tomu, že tato instituce měla za úkol pouze správu majetku v areálu nemocnice, který byl darovací smlouvou převeden na Jihočeský kraj, pozbyla její další existence smysl.

Rozpočet města na rok 2010 byl projednáván jako bod s pořadovým číslem 8. Rozpočet je sestaven jako přebytkový. Příjmy jsou navrženy ve výši 161,5 mil. Kč, výdaje dosahují 136,7 mil. Kč, přebytek činí 24,8 mil. Kč. Po započtení splátek úvěrů však bude výsledkem schodek ve výši 4,5 mil. Kč. Schodek uhradí město z finančních prostředků z minulých let. Na obsahovou náplň a výši jednotlivým výdajových položek zaznělo několik dotazů. Zastupitelé pravděpodobně dostali uspokojivé odpovědi, protože nakonec byl rozpočet schválen drtivou většinou 17 hlasů.

Za zmínku jistě stojí i poskytnutí finančních příspěvků dvěma organizacím, které ve městě vykonávají velmi prospěšnou činnost. První je Kruh přátel Dačického dětského sboru, jehož smyslem je podpora dětských pěveckých sborů při ZUŠ Dačice. O tom, že si dačické dětské pěvecké sbory podporu zaslouží, není třeba příliš pochybovat. Výsledky, kterých pod vedením sbormistra Vítězslava Hergesela dosáhly, hovoří za vše.

Podporu města obdrželo také sdružení Meta, které se zabývá prevencí zneužívání návykových látek u dětí a mládeže. Ačkoli se v tomto případě jedná o odlišně zaměřenou práci s mládeží, nelze její význam s ohledem na velké množství drogově závislých chlapců a děvčat vůbec podceňovat.

V závěrečné diskuzi mezi jiným opět zaznělo zpochybňování darovací smlouvy mezi městem a krajem týkající se areálu nemocnice. Asi ve 21:30 hod. starosta zasedání ukončil a popřál všem přítomným příjemné prožití nadcházejících svátků.

14.12.2009
autor: Pavel Kamír komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus