dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

3. zasedání dačického zastupitelstva

Dačické zastupitelstvo - ilustrační foto

Dačičtí zastupitelé měli na programu svého třetího zasedání, které se konalo ve středu 19. ledna 2011 tradičně v sálu kulturního střediska, pouhých deset bodů. Hlavním důvodem pro svolání tohoto jednání bylo rozpočtové opatření, kterým město do svého rozpočtu roku 2010 zapracovalo příjem dotace ve výši přes 23 mil. Kč na rekonstrukci sportovní haly. Poslední schůzi zastupitelů však nelze přes chudší program označit za hladkou a bezproblémovou, protože celému jednání jasně dominovala diskuze.

Na začátku vystoupil zastupitel Kloiber s požadavkem na nahrání zvukového záznamu na jeho vlastní nosič bezprostředně po skončení jednání zastupitelstva. Místostarosta Ing. Bartošek v odpovědi odcitoval vyjádření ministerstva vnitra, podle nějž si kdokoli může svými prostředky jednání zaznamenat, ale na zařízení města připojení možné není. Přesto diskuze na toto téma pokračovala i v dalších minutách.

Značný časový úsek byl věnován zprávě o činnosti rady. Některým zastupitelům vadila přílišná stručnost, se kterou jsou jednotlivá usnesení rady prezentována. Nejen zastupitelé, ale i dačičtí občané však mají možnost se s podrobnostmi k jednotlivým usnesením seznámit přímo na městském úřadu. Protože některé radou projednávané body obsahují mnohastránkové podklady, jejichž kopírování a další zpracování by stálo nejen mnoho času, ale i nezanedbatelné finanční náklady, je obsah zprávy o činnosti rady poměrně stručný. Také není vůbec samozřejmé, že by obsahové rozšíření tohoto materiálu vedlo k jeho výrazně vyšší vypovídací hodnotě.

Zřejmě nejvíce nespokojeným zastupitelem s formou výstupů z rady byl zastupitel Kloiber. Jeho dlouhá řada dotazů pak směřovala nejen k bodům, jejichž lepší objasnění bylo pochopitelné, ale i k bodům, které žádná úskalí neobsahovaly (prodloužení nájmu bytů, pronájem garáže, atd.).

Po rychlém projednání a schválení ostatních věcných bodů se jednání opět zdrželo během posledního bodu před závěrem, jímž byla diskuze. V rámci ní přednesl zastupitel Antonů svůj návrh na ustavení komise zástupců všech stran, která by měla prozkoumat možnosti vytvoření motivačního programu pro současné i potenciální studenty medicíny ze zdejšího regionu. V rámci takového programu by město mohlo např. finančně podporovat nákup potřebných skript, stáže ve fungujících zařízení, poskytovat stipendia atp. Smyslem by mělo být pomoci v dlouhodobé perspektivě získat zájemce o práci v dačické nemocnici. Reakce zastupitelů na tento návrh byla různá. Od zřejmého souhlasu, přes požadavek na dopracování a větší konkrétnost až po výhrady pojmenovávající mnohá úskalí. Bohužel je argumentů proti takovému návrhu v mých očích více než pro něj. Uvedu na tomto místě pouze jeden, který podle mne dominuje - mizivý pozitivní efekt vynaloženého úsilí a prostředků – o výběru místa působení absolventa medicíny rozhodují především dvě hlediska: plat a možnost kariérního postupu. Ani jedno ani druhé město nemůže nijak ovlivnit. Nakonec p. Antonů navrhl, aby jeho příspěvek vzalo zastupitelstvo na vědomí. To se v následném hlasování potvrdilo.

Před samotným závěrem sdělil místostarosta v reakci na dotaz Ing. Stejskala, že se schůze ke schválení rozpočtu na rok 2011 uskuteční v průběhu měsíce února.

20.01.2011
autor: Pavel Kamír komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus