dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

Zastupitelstvo 20. září 2011

Dačické zastupitelstvo - ilustrační foto

Devatenáct dačických zastupitelů se v úterý 20. září 2011 v podvečer sešlo ke svému 8. zasedání v aktuálním volebním období. Dějištěm jednání byl hlavní sál kulturního střediska, do kterého si kromě zastupitelů našlo cestu ne více než 20 hostů. Navržený program obsahoval 20 položek, z nichž některé dávaly tušit, že budou předmětem delší diskuze.

Starosta Ing. Štěpán navrhl program doplnit o bod týkající se aktuální situace v oblasti zdravotnictví v našem městě, což zastupitelé schválili. MVDr. Fabeš poté navrhl další rozšíření programu o bod, jehož předmětem mělo být odvolání místostarosty Ing. Bartoška. Tento doplněk zastupitelstvem přijat nebyl.

Bohatší výměnu názoru vyvolalo projednávání Etického kodexu zastupitele a na něj navazujícího Jednacího řádu zastupitelstva města. Smyslem kodexu bylo zavázat zastupitele především k lepší kultuře při jednáních i k větší zodpovědnosti při výkonu své funkce. Zastupitel Kloiber kritizoval skutečnost, že se ke kodexu nemohli vyjádřit opoziční zastupitelé. Vysvětlení, že se kterýkoli zastupitel může vyjádřit k jakékoli projednávané záležitosti, že může navrhovat změny i doplňky, se nesetkalo s pochopením. Jiným v kodexu zase vadila věta hovořící o tom, že zastupitel bude respektovat rozhodnutí většiny. V hlasování se projevilo, že s obsahem kodexu a jednacího řádu měli někteří zastupitelé problém, takže tento bod nebyl přijat výsledkem: 10 hlasů pro, 3 proti, 4 se zdrželi a jeden zastupitel vůbec nehlasoval.

Zastupitelka MUDr. Musilová přednesla návrh na vstup Dačic do asociace Národní síť Zdravých měst ČR. Smyslem je podporovat aktivity, které povedou ke zlepšení kvality života v našem městě v mnoha oblastech i k lepší komunikaci mezi občany a představiteli města. Tento návrh zastupitelé většinou 14 hlasů přijali.

Obsahem osmého bodu programu byl návrh na schválení Ing. Bartoška jako zástupce Dačic v Nadačním fondu nemocnice Dačice. Zastupitel Antonů připomněl, že nadační fond může být vhodným nástrojem pro podporu fungování nemocnice i odborných ambulancí a bylo by tedy vhodné jeho působení znovuobnovit. Zastupitelstvo tento návrh přijalo.

Místostarosta Ing. Bartošek představil projekt DY-THA Rail a přednesl návrh na zapojení města do tohoto projektu. Jedná se o společnou přeshraniční aktivitu, která by měla zlepšit propojení regionů v okolí železniční tratě Kostelec u Jihlavy – Slavonice na české straně a v okolí bývalé tratě Fratres – Waldkirchen – Waidhofen an der Thaya na rakouské straně. Vzhledem k tomu, že se v Rakousku začíná budovat cyklostezka po náspech bývalé tratě, mělo by dojít k jejímu napojení na železnici ve Slavonicích. Přínosem projektu je vybudování stanovišť pro cyklisty, propagace regionu, zatraktivnění naší železniční tratě a rozšíření možností cestovního ruchu. Zastupitelé tento návrh svými hlasy podpořili.

„Zelenou“ dostal od všech přítomných členů zastupitelstva také návrh nového Programu regenerace městské památkové zóny (MPZ) Dačic na období 2012 – 2015. Program regenerace MPZ je úspěšně využíván již od roku 1994 a v jeho rámci se podařilo obnovit mnoho cenných památek na území města.

Zastupitelstvo také schválilo Smlouvu o poskytnutí podpory z Regionálního operačního programu (ROP) na III. etapu rekonstrukce komunikací na Červeném Vrchu.

Oblíbeným tématem, které svým významem ani zdaleka nevyvažuje množství energie, jež mu je věnováno, jsou kamenné kostky – tentokrát z ulice Kapetovy. Na minulém zasedání zastupitelé požádali kraj o dar těchto kostek a nyní se projednávala odpověď kraje. Kraj nabídl městu kostky odprodat za cenu 1000 Kč za tunu (tržní cena je cca 2300 Kč/t) s tím, že tak postupuje ve všech případech. Ačkoli je kraj nezpochybnitelným vlastníkem tohoto materiálu, jeden zastupitel označil neochotu kraje kostky darovat za „svinstvo“. Jistě by se nám všem líbilo, kdyby kraj investoval do rekonstrukcí svých komunikací na území města desítky milionů a navíc městu daroval dlažbu nebo další použitelný materiál, ale v mých očích to postrádá nejen logiku... Zastupitelé v hlasování však nabídku na odprodej kostek za zvýhodněnou cenu odmítli, protože pro hlasovalo pouze 10 přítomných.

Nejdelší čas zastupitelé věnovali projednávání informace o situaci v oblasti zdravotnictví. Starosta města seznámil přítomné s jednáním, které proběhlo v areálu nemocnice za účasti zástupců VZP, Nemocnice Dačice a.s., firmy Medila a soukromých lékařů, které bylo reakcí na údajně dočasné uzavření diabetologické a kardiologické ambulance MUDr. Berky. Výsledkem tohoto jednání byl příslib, že požadavky většiny diabetologických pacientů budou moci vyřešit místní praktičtí lékaři, kterým budou tyto výkony prostřednictvím VZP propláceny. Do znovuobnovení ambulance však budou muset někteří pacienti jezdit do J. Hradce. Následující dlouhá diskuze se týkala především vhodnosti či nevhodnosti vyjadřování nejrůznějších osob v tisku a k racionálnímu výsledku nevedla.

Protože celé jednání bylo časově náročné a diskutovalo se dlouho ke konkrétním bodům, bod s názvem „diskuze a interpelace“ tentokrát zabral minimum času. Pan Antonů a někteří další zastupitelé navrhli revokovat hlasování k bodu číslo 11, který se týkal osudu kostek z Kapetovy ulice. V novém hlasování zastupitelé odkup v objemu 100 tun za zvýhodněnou cenu schválili.

Starosta Ing. Štěpán po 4,5 hodinách strávených za jednacími lavicemi zasedání ukončil.

22.09.2011
autor: Pavel Kamír komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus