dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

Jak naši předkové postavili v Dačicích klášter

Dačický klášter

(O dačickém klášteru III.)

Stavba budovy nového kláštera byla zahájena 23. července 1660. Pouhých 12 let předtím skončila třicetiletá válka, která rozvrátila v mnoha směrech nejen české země, ale téměř celou Evropu. Došlo k velikému úbytku počtu obyvatel většiny evropských zemí, majetek byl vydrancován, hospodářství nefungovalo.

Úspěch projektu Matěje Jiřího Kapety závisel především na tom, zda se mu podaří zajistit peníze potřebné na výstavbu. Sám Kapeta měl původně méně nákladnou představu o vybudování františkánského kláštera v Dačicích. Chtěl zřídit klášter v budově městského špitálu vedle kaple svaté Anny.

Kde se nacházela kaple svaté Anny a špitál? Nedaleko od dnešního kostela a kláštera. V Jemnické ulici, vlevo u začátku schodiště ke kostelu. Dům č. p. 22 je vestavěn do původních zdí presbytáře kaple sv. Anny.

Františkánům se však myšlenka přestavět špitál na klášter nezdála vhodným řešením. Matěj Jiří Kapeta se proto rozhodl vybudovat klášter na pozemcích ve svahu nad kaplí svaté Anny a koupil v tomto místě pozemky o více než dostatečné velikosti.

Historiky jsou dobře zdokumentována různá povolení stavby od církevních i světských vrchností, která musel Matěj Kapeta vyřídit. Existují doklady o jeho jednáních s františkány, kteří vyslali do Dačic první skupinku mnichů již v roce 1659, existují rovněž záznamy o Kapetových jednáních se sekretářem františkánské provincie ohledně stavby nového kláštera.

Naproti tomu se dodnes neví nic o architektu, podle jehož plánů byla budova kláštera postavena. Znalci architektury se shodují, že budova kláštera (a také klášterní kostel) odpovídají regulím přísné řehole františkánů, tedy jsou prosté a jednoduché. Raně barokní stavební sloh se např. v kostele promítá velmi střízlivě.

Budova kláštera byla postavena během čtyř let, od roku 1660 do roku 1664, kdy se františkáni do nového kláštera nastěhovali. Před zakladatelem kláštera, Matějem Jiřím Kapetou, však zůstal ještě úkol postavit u nového kláštera kostel.

16.09.2013
autor: Jan Jelínek komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus