yalovaescortbayanlari.net tekirdagescortbayani.xyz tokatbayanescortlarim.xyz yozgatbayanescortlar.net rizeescortbayan.org kutahyaescortbayanlarim.xyz edirnedekiescortlar.com corluescortbayanlar.com canakkaleescortlari.org corumbayanescortlar.com escortcorum.net ardahan.escortlari.xn--6frz82g karabuk.escortlari.xn--6frz82g kars.escortlari.xn--6frz82g kirklareli.escortlari.xn--6frz82g kirsehirescortbayanlarim.xyz ordubayanescortlar.net sivasbayanescort.org zonguldakbayanescort.org

dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

17. zasedání Zastupitelstva města Dačice

Dačické zastupitelstvo - ilustrační foto

Poslední zasedání zastupitelstva města před letními prázdninami se uskutečnilo ve středu 21. června 2017. Celkem se omluvilo pět zastupitelů, což byl neobvykle velký počet. Pro přijetí usnesení je zapotřebí minimálně jedenácti hlasů, tj. nadpoloviční většina z dvaceti jedna zastupitelů, a jak se později ukázalo u důležitého bodu „Závěrečný účet města za rok 2016“, nebylo jednoduché tuto nadpoloviční většinu získat.

Na programu bylo mimo jiné udělení „Ceny města Dačice za rok 2016“ a zastupitelstvo schválilo udělit cenu v kategorii sport pro Martina Kiesslinga (za sportovní kynologii), pro Milana Kubeše (za výchovu mládeže v oddílu juda), pro mažoretky Dačice (za sportovní úspěchy a reprezentaci města) a v kategorii kultura pro Milana Kulíka (za sepsání knihy Dějiny Dolních Němčic bez nároku za honorář).

Dalším důležitým bodem programu bylo schválení Smlouvy o spolupráci mezi Jihočeským krajem (dále JčK) a městem Dačice, týkající se výstavby nového Domu dětí a mládeže v Dačicích (dále DDM), který v současné době sídlí v budově MŠ v ulici Za Lávkami a jehož provozovatelem je JčK.

Město Dačice má již zpracovanou projektovou dokumentaci a v roce 2015 byla zahájena jednání s JčK o demolici nevyhovující stavby a o výstavbě nového objektu. Vzhledem k nutnosti zvýšit kapacity mateřské školky a snaze umístit DDM ve vhodnější lokalitě (docházková vzdálenost od škol a hustě obydlených oblastí města), je výstavba nového objektu plánována do areálu MŠ v ulici Bratrská, vedle lékařské ordinace Dr. Tomandla.

Po dlouhých jednáních se podařilo vedení města dojednat návrh na řešení výstavby:
- město Dačice daruje JčK pozemky potřebné pro výstavbu,
- město Dačice postoupí JčK licenci na zpracovanou projektovou dokumentaci na výstavbu DDM,
- JčK zažádá o dotaci na výstavbu DDM (předpokládané náklady 20 mil. Kč, z toho uznatelné 17 mil Kč - dotace 30 % tj. cca  5,6 mil. Kč),
- JčK se zaváže do dvou let dokončit stavbu i v případě rozhodnutí o nepřidělení dotace,
- město Dačice se zaváže uhradit JčK 50% skutečně vynaložených nákladů (po odečtení nákladů na projektovou dokumentaci a výše získané dotace) ponížené o hodnotu darovaných pozemků a to v průběhu 3 let po dokončení stavby.

Do doby dokončení výstavby bude provoz domu dětí přesunut  do budovy bývalé Domovinky v areálu dačické nemocnice.

Dalším bodem programu zastupitelstva bylo schválení nákupu objektu bývalé uhelny ve vlastnictví společnosti Teplospol a.s., který se nachází v ulici A. Dvořáka v blízkosti hustě osídlené lokality panelových domů a bylo by možné jej využít při minimálních nákladech na zřízení parkovacích stání. Zastupitelstvo města schválilo nákup za tržní kupní cenu ve výši 540.870 Kč.

Při hlasování o Závěrečném účtu města za rok 2016, kde je schvalováno hospodaření města v minulém roce, hlasovalo pro návrh deset zastupitelů, což nebyla nadpoloviční většina. Jeden ze zastupitelů nebyl zrovna při hlasování přítomen, a tak se starosta rozhodl opakovat hlasování ještě jednou, již za přítomnosti všech zastupitelů. Při druhém hlasování bylo již pro jedenáct zastupitelů a závěrečný účet byl schválen. Při dalším bodu jednání Schválení účetní uzávěrky města k 31. 12. 2016, se starosta zeptal zastupitelů, kteří hlasovali proti nebo se zdrželi hlasování, na jejich důvody. Téměř všichni shodně vyjádřili nesouhlas s financováním revitalizace Kancnýřova sadu.

Před osmou hodinou došlo na poslední bod programu diskuze a interpelace. Diskuze probíhala vcelku klidně a racionálně, a tak starosta města Karel Macků mohl zasedání zastupitelstva po osmé hodině ukončit.

04.07.2017
autor: Kateřina Marková komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus