dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

Seslání Ducha svatého

Holubice

Když přišel den letnic, byli všichni pohromadě na jednom místě. Tu povstal náhle s nebe hukot, jako když táhne vítr silný, a naplnil dům, kde seděli; i ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky; a rozdělily se tak, že posadil se na každém jeden. Všichni byli naplněni Duchem svatým a počali mluviti jinými jazyky, jak ten Duch dával jim promlouvati.

Přebývali pak v Jerusalemě židé, muži bohabojní, ze všelikého národa pod nebem. Když ten zvuk povstal, sešel se zástup a ztrnul, neboť slyšeli je mluviti jedenkaždý jazykem svým. Všichni žasli a divili se řkouce: „Nejsou-liž tito všickni, kteří mluví, Galilejci? Kterak my každý slyšíme jazyk svůj vlastní, ve kterém jsme se zrodili? My, Parthové a Medové i Elamité a obyvatelé Mesopotamie, Judska i Kappadocie, Pontu i Asie, Frygie a Pamfylie, Egypta a končin Libye, ležící při Cyreně, i příchozí Římané, jak židé tak proselyté, Kréťané i Arabové, my slyšíme je mluviti jazyky našimi o velikých skutcích Božích.“

Všickni žasli a divili se, v rozpacích říkajíce jeden druhému: „Co je to?“ Ale jiní posmívajíce se pravili: „Jsou plni sladkého vína.“

Nový zákon, přeložil Dr. Sýkora a upravil Dr. Hejčl, vydal Exerciční dům ve Frýdku 1947
Skutky apoštolské, 2. kapitola, verše 1 až 13

19.05.2010
autor: Svatý Lukáš komentáře: zobrazit (1)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus