dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

1. a 2. listopad

Svíce

První listopadové dny zkrášlí naše hřbitovy výzdobou živých i suchých květů a početnými plamínky svící. Ve večerní tmě vypadá teď hřbitov jako zmenšené svítící město.

Při zamyšlení nad kořeny těchto zvyků vede stopa ke křesťanství a může být zajímavé zadívat se hodně daleko do historie. Víra, že Ježíš je Kristus, byla v jejím počátku krvavě potírána jak židy, tak i řeckořímskou kulturou. Stát se křesťanem znamenalo riskovat mučednickou smrt, podstupovanou někdy na pranýři veřejné pozornosti s okázale krutými praktikami popravčích.

Tak podle dochovaného listu galských křesťanů souvěrcům v provincii Asii bylo v roce 177 v cirku v Lyonu umučeno 48 křesťanů. Detailně je v dopise popsáno mučení mladé otrokyně Blandiny. Byla bičována, vystavena šelmám, potrkána býkem a nakonec byla zardoušena. To všechno snášela s nepřehlédnutelnou vnitřní pevností. "V naší zemi," říkali Galové při východu z arény, "ještě nikdo neviděl ženu trpět takovým způsobem." Hluboký dojem z podobných událostí zůstával především přihlížejícím křesťanům. Proto se hroby mučedníků záhy stávaly místy modlitby, kam věřící přicházeli prosit Boha o sílu, jakou viděli, že dal mučedníkům.

V katolickém kalendáři najdeme na počátku tohoto měsíce svátky hned dva. První listopad – slavnost Všech svatých – připomíná věřícím všechny ty, kteří po dobře prožitém životě na zemi vstoupili (slovy apoštola Pavla) "do domova u Pána". Druhý listopad – Památka věrných zemřelých – připomíná zemřelé, kteří předtím, než tam vstoupí, ještě potřebují očistu. Ve společenství modlitby církve jsou ti první již vzýváni jako přímluvci, za ty druhé se modlíme.

A vůbec pro všechny, bez ohledu na náboženské vyznání, jsou tyto dny příležitostí k zamyšlení a k prohloubení v životní moudrosti. Každý z nás tu může vnímat: mému osobnímu životnímu příběhu předcházely toliké jiné - mnohé pro mne drahé a přínosné, jiné smutné nebo bolestné a vyžadující mou velkorysost a odpuštění.

Veliký dar je život a každá jeho chvíle…

26.10.2003
autor: Gorazd Cetkovský komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus