yalovaescortbayanlari.net tekirdagescortbayani.xyz tokatbayanescortlarim.xyz yozgatbayanescortlar.net rizeescortbayan.org kutahyaescortbayanlarim.xyz edirnedekiescortlar.com corluescortbayanlar.com canakkaleescortlari.org corumbayanescortlar.com escortcorum.net ardahan.escortlari.xn--6frz82g karabuk.escortlari.xn--6frz82g kars.escortlari.xn--6frz82g kirklareli.escortlari.xn--6frz82g kirsehirescortbayanlarim.xyz ordubayanescortlar.net sivasbayanescort.org zonguldakbayanescort.org

dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

Ježíš ukřižován a pohřben

Ukřižovaný Ježíš - ilustrační foto

(Velký pátek 22. dubna)

Když ho odváděli, uchopili jakéhosi Šimona z Cyreny, jenž přicházel ze dvorce, a vložili naň kříž, aby jej nesl za Ježíšem.

Šel za ním veliký zástup lidu i žen a ty plakaly a kvílely nad ním. Ježíš obrátiv se k nim řekl: „Dcery jerusalemské, neplačte nade mnou, nýbrž samy nad sebou a nad dětmi svými. Neboť hle, přijdou dnové, v nichžto řeknou: ‚Blahoslaveny neplodné a životy, které nerodily, a prsy, které nekojily‛. Tehda počnou říkati horám: ‚Padněte na nás‛ a pahrbkům: ‚Přikryjte nás‛; neboť činí-li toto na stromě zeleném, co bude se díti na suchém?“ Byli s ním vedeni také jiní dva zločinci, aby byli usmrceni. Když přišli na místo, které slove Lebčí, ukřižovali ho tam; též zločince, jednoho na pravici a druhého na levici. Ježíš pak řekl: „Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí.“ Chtějíce si rozděliti roucha jeho, metali (o ně) los.

I stál tu lid dívaje se; ale také náčelníci posmívali se mu (s nimi) řkouce: „Jiným pomohl, ať pomůže sám sobě, je-li on Mesiáš, vyvolenec Boží.“ Posmívali se mu však i vojáci; přistupujíce a podávajíce mu octa, říkali: „Jsi-li ty král židovský, pomoz sobě.“ Bylť také nápis nad ním (napsaný literami řeckými a latinskými a hebrejskými): „Tento jest král židovský.“ Jeden z těch zločinců, kteří s ním viseli, rouhal se mu řka: „Jsi-li ty Mesiáš, pomoz sobě i nám.“ Ale druhý promluviv, káral ho řka: „Ani ty se Boha nebojíš, ač jsi v témže trestu? My zajisté spravedlivě (trpíme), neboť dostáváme to, co náleží na skutky naše, ale tento neučinil nic zlého.“ I řekl Ježíšovi: „Pane, rozpomeň se na mne, když přijdeš do království svého.“ Ježíš mu řekl: „Vpravdě pravím tobě: Dnes budeš se mnou v ráji.“

Bylo okolo šesti hodin. Tu nastala tma po celé zemi, až do devíti hodin. Slunce se zatmělo. Opona chrámová roztrhla se ve dvě půle. Ježíš zvolal silným hlasem: „Otče, v ruce tvé poroučím ducha svého.“ To pověděv vypustil duši. Setník uzřev, co se stalo, velebil Boha řka: „Jistě člověk tento byl spravedlivý.“ A veškeren zástup těch, kteří byli spolu přítomni tomu divadlu a viděli, co se dělo, bil se v prsa a vracel se. Stáli pak tam z daleka všichni známí jeho, i ženy, které ho byly následovaly z Galileje, a patřili na to.

Nový zákon, přeložil Dr. Sýkora a upravil Dr. Hejčl, vydal Exerciční dům ve Frýdku 1947
Evangelium sv. Lukáše, 23. kapitola, verše 26 až 49

18.04.2011
autor: Svatý Lukáš komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus