dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

Nanebevstoupení Páně

Nanebevstoupení Páně - Brian Jekel, výřez

Slavnost Nanebevstoupení Páně 17. května 2012

A když s nimi jedl, poručil jim, aby neodcházeli z Jerusalema, nýbrž aby očekávali zaslíbení Otcovo, které (pravil) „slyšeli jste z úst mých; neboť Jan křtil vodou, vy však budete pokřtěni Duchem svatým po nemnohých dnech."

I tázali se ho ti, kteří se shromáždili: „Pane, v tomto-li čase obnovíš království pro Israelity?“ Ale on řekl jim: „Nepřísluší vám znáti časy neb chvíle, které Otec ustanovil mocí sobě vlastní, avšak obdržíte sílu, když na vás sestoupí Duch svatý, a budete mi svědky v Jerusalemě a po všem Judsku a Samařsku, ano až do končin země.“ A to pověděv, byl vyzdvižen před jejich zraky a oblak vzal jej s očí jejich. A jak hleděli upřeně do nebe, když se tam ubíral, hle, dva muži stáli u nich v rouše bílém a řekli: „Muži galilejští, proč stojíte a hledíte do nebe? Ten Ježíš, který vzat jest od vás do nebe, přijde tak, jak jste ho viděli do nebe jíti.“

Tu se vrátili do Jerusalema s hory, zvané „Olivová“, která jest blízko Jerusalema vzdáli cestu sobotní.

Nový zákon, přeložil Dr. Sýkora a upravil Dr. Hejčl, vydal Exerciční dům ve Frýdku 1947
Skutky apoštolské, 1. kapitola, verše 4 až 12

14.05.2012
autor: Svatý Lukáš komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus