dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

Christos voskres!

Pleso - místo, kde se plesá - foto Josef Brychta

„Jásej a plesej, ty, která bydlíš na Sijónu
neboť Veliký je ve tvém středu - Svatý Izraele.“ Iz 12,6


Velikonoční poselství je pro každého člověka dobrou zprávou. Smrti již nepatří poslední slovo a moc zla nebude navždy triumfovat. Hřích neposlušnosti proti víře v Jednoho Boha je jednou provždy přemožen dílem odevzdanosti Syna do Otcovy vůle. Syn Boží a syn člověka se nenechal odloučit od programu Lásky vynesením nespravedlivého rozsudku ani následnou skutečností kříže. Pro Římany a Řeky bylo jeho jednání čirým bláznovstvím proti zdravému rozumu a pro Židy nepřijatelnou potupou Božího majestátu. Jejich představa o Mesiáši nepočítala s lidskou zranitelností.

Čím je Paschální událost pro nás, o tom píše sv. Augustin, když vysvětluje slova 140 žalmu: (Volal jsem k tobě, Pane...)

„Když se den nachyloval k večeru, položil Pán na kříži svůj život, aby jej opět přijal… (Jan 10,17.18) nejen On, ale i starý člověk byl v nás spolu s ním ukřižován, (Řím 6,6) a byl to právě hlas našeho lidství, jenž zvolal ono „Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil.“ (Mt 27,46)

To je tedy ta večerní oběť: utrpení Páně, Kristův kříž, spasitelná krvavá oběť, celopal milý Bohu. A tuto večerní oběť učinil Pán ve svém vzkříšení obětí jitřní.

„Starý člověk v nás byl,“ tak znějí apoštolova slova, „i spolu s ním ukřižován, aby ztratila svou moc hříšná přirozenost a my abychom hříchu už neotročili.“ (Řím 6,6)

Bratři a sestry, křesťanské Velikonoce jsou slavením Kristova vykupitelského díla a zároveň jeho zpřítomněním v životě každého člověka, který se z lásky vydává do vůle Otcovy, je ochoten jít až na kříž.

Smrt a život se střetly, podivný souboj svedly, Pán žití usmrcen vládne živý.“ (velikonoční zpěvy)

Přeji Vám všem, aby se letošní Velká noc stala oslavou znovu vzkříšeného života Krista v nás a mezi námi. Skutečnou slavností jitřní oběti Ježíše opět živého, který je Kyrios, který je Pantokrator – Vševládný Pán.

PS: Naši bratři z řeckokatolické církve se o Velikonocích pozdravují slovy: Kristus mezi námi! A odpověď zní: Je a bude!

26.03.2013
autor: Josef Brychta komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus