dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

Národní eucharistický kongres

Národní eucharistický kongres 2015 - logo

Národní eucharistický kongres je součástí liturgického období, které univerzální církev prožívá jako Rok zasvěceného života (od 30.11.2014 do 2.2.2016).

Sekretář Kongregace pro společnosti zasvěceného a apoštolského života, arcibiskup Rodríguez Carballo, řekl 11.6.2014 pro list Osservatore Romano toto: „Čtrnáctiměsíční období má bilancovat současný stav zasvěceného života a rovněž odhalit budoucí výzvy“ (viz sousloví Vetera et nova = Staré a nové).

A aby toho bylo ještě více - souběžně v témže čase, v období dvou roků - probíhá Synoda biskupů o rodině. Prolínání těchto tří skutečností do sebe dobře zapadá. Vždyť právě rodina je tím privilegovaným místem, kde se iniciuje vztah člověka s Bohem, probouzí víra a následně utváří život podle evangelních rad. Rodina je zároveň základním východiskem pro vznik povolání k zasvěcenému životu v obecné, ještě nespecifikované podobě. Teprve později - obvykle po pubertálním tápání - se vytváří prostor pro osobní odpověď mladých při rozhodování o volbě budoucího stavu. Tam, kde je za „rodinné stříbro“ považována pevná víra, živá naděje a obětavá láska, tam se nemusíme bát o nová povolání k zasvěcenému životu, nemusíme trpět nedostatkem nových křesťanských rodin, kněžských primicí a řeholních slibů.

Žáci třetí třídy jemnické školy oslavili letošní Rok zasvěceného života také tím, že poprvé přijali pozvání k účasti na přijetí svátosti jednoty a lásky – sv. přijímání. Stalo se tak o Slavnosti Nejsvětější Trojice v neděli 31.května 2015 v 9,45 v kostele sv. Stanislava. Těmto dětem se tak otevřela možnost hlubšího osobního spojení s Kristem a následně i s ostatními komunikanty. A nejen to. Následně - ve čtvrtek 4.června 2015 – se konala Slavnost Božího Těla. V průvodu byla nesena Nejsvětější svátost oltářní v historické jemnické monstranci. Znali ji jenom pamětníci procesí z dávných Svatovítských slavností města.

Přijetí Krista v Nejsvětější svátosti oltářní však není jenom osobní událostí, ale má velký společenský přesah. Každý křesťan má být Christoforem - to znamená nosit Krista v srdci do přítomného času a lokality. Papež František vyjádřil tuto výzvu k učednictví a následování Krista slovy: „Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha“ (Mt 5,8). Je to i téma pro třicátý Světový den mládeže (bude se konat 30.8.2016 v polském Krakově).

Všem mladým pak vzkazuje: „Ptejte se v čistotě duše a nemějte strach z toho, co Bůh žádá. Pokud kladně odpovíte na Pánovo volání, stanete se novou nadějí pro církev a společnost. Nezapomínejte, že Boží vůle je naše štěstí.“

Propojení a sjednocení všech iniciativ letošního roku 2015 může významným způsobem přispět k prohloubení svátostného života křesťanských rodin, aby se v nich rodila nová generace Kristových učedníků; vždyť svátostný znak Eucharistie je střed a vrchol naší vzájemné sjednocenosti v Kristu. Skrze Krista, s Kristem a v Kristu je Bůh přítomen v církvi a skrze církev i ve světě.

Položme si však otázku: Co v nás oslabuje účinky tohoto Eucharistického znaku naší svátostné jednoty s Bohem? Odpověď zní: Formálně a povrchně žitá víra!
Nejlépe to pochopíme na biblickém příběhu o marnotratném synovi. Svou pozornost zaměříme na staršího bratra, který se nechce zúčastnit slavnostní hostiny připravené otcem z vděčnosti za návrat mladšího - ztraceného syna. Proč? Jeho přebývání v otcově domě bylo formální a povrchní. Nechoval se jako dědic, neměl radost ze společného díla prožívaného v jednotě s otcem. Nepociťoval a ani nevytvářel hlubokou jednotu vyjádřenou slovy: „Vždyť všechno mé je tvé.“ Necítil se být dostatečně milovaný.

A jak jsme na tom my?
Ptejme se zcela osobně: Cítím se milovaný? Chválím Boha za svůj život? Mám se rád takový, jaký jsem? Věřím, že Bůh je Láska?

Eucharistie je zpřítomněním a oslavou Boží Lásky v člověku. Kde se projevuje Bůh svým Svatým Duchem, tam je božský život pramenem radosti a pokoje. Ježíš se stal člověkem, abychom v něm měli život a měli ho v hojnosti. Máme tedy proč se cítit milovaní a slavit Eucharistii jako svatební hostinu s Pánem. Ježíš posílá své učedníky po dvou, aby se mohl v nich a mezi nimi zjevit On, který je Láska. Aby byla na zemi viditelná Láska mezi bratry, aby se mohlo říci: „Pohleďte, jak se milují“ (tak píše Tertulián, historik 3.stol. o životě prvních křesťanů).

Rodina, eucharistie a zasvěcený život tvoří nerozdělitelnou jednotu. Naším úkolem je rozvíjet farní a rodinné společenství s Kristem tak, aby přecházelo do společenství s ostatními lidmi a naopak. Svatý Josefe, ochránce církve a patrone rodin, přimlouvej se za nás! Svatá Maria, Matko rodin, oroduj za nás!

18.06.2015
autor: Josef Brychta komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus