dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

Jemnická brána

Brána v Jemnici

Král Přemysl Otakar I. nařídil, aby na jihu českého království byla vybraná města ohrazena hradbami. Tzv. „opevňovací“ listina (forti muro) z roku 1227 je adresovaná i Jemnici. Záměrem panovníka bylo zajištění bezpečnosti země před ohrožením. Nákladné vybudování hradeb se obyvatelům Jemnice mnohokráte vyplatilo. V neklidných dobách válek a vpádů různých ozbrojených hord zachraňovali za bezpečnými hradbami města své majetky a životy i vesničané z blízkého okolí. Také historická slavnost Barchan vypovídá o dobré pověsti města jako bezpečného místa, kde nehrozilo násilí nebo zabití.

Na začátku třetího tisíciletí by se mohlo zdát, že středověké brány jako takové již dávno dosloužily a definitivně patří do minulosti. Není tomu tak. I v dnešní době je pojem „brána“ silně frekventovaným slovem. Hrozba terorizmu vyvolala potřebu zesílit kontrolu nad pohybem osob. Letiště, velká shromáždění lidí např. při fotbalových zápasech aj. jsou vybaveny bezpečnostními rámy - branami, aby se minimalizovalo riziko průniku nežádoucích osob. Detektory mají zabránit ohrožení civilistů i personálu. Bohužel žádné sebedokonalejší zařízení nikdy nepostihne všechny možné formy teroristických útoků. Proto souběžně s těmito opatřeními je důležitá trvalá výchova člověka k tomu, aby se dobrovolně zřekl násilí a z toho plynoucí kultury smrti. Radikalizaci postojů člověka, který se ocitl v neuspokojivé situaci, je třeba předcházet. Papež František klade důraz na dvě skutečnosti, které formují mentalitu člověka již od samotného dětství: 1. nezastupitelný úkol matky při výchově a řešení vztahů mezi sourozenci a 2. významný přínos školy při procesu humanizace smýšlení a jednání při respektování vzájemné odlišnosti.

Jinak řečeno: bez úcty k druhému se neobejde žádná, ani ta nejvyspělejší civilizace. Právě v tomto duchu máme chápat rozhodnutí papeže Františka vyhlásit Svatý rok milosrdenství. Projít Svatou branou je sice symbolický krok, ale má hluboký význam. Je výsledkem, ovocem „putování“ - nejprve v naší mysli a srdci a pak v následných postojích. Jeho důsledkem je změna našeho životního stylu, naší volby. Není snadné opustit vyjeté koleje návyků nebo zakořeněných předsudků či zafixovaných názorů. Když našemu současnému - dosti významnému politikovi - vytýkali novináři, že změnil dosavadní názor, odpověděl jim: „Jen hlupák nemění názory.“ Ano, kdyby král Herodes pyšně nelpěl na svém rozhodnutí, neměl by na svědomí hlavu Jana Křtitele, kdyby Pontius Pilát nebyl v zajetí své ješitnosti a moci, nikdy by nedovolil Židům popravit nevinného a propustit na svobodu vraha. Proto změna smýšlení, změna názoru nemusí být projevem slabosti, ale naopak síly a osobní pokory. Mýlit se může každý a jen namyšlenec si to nepřizná. V tomto smyslu je také třeba chápat ono slůvko papeže Františka vykonat „pouť“, neboli nově zapracovat na svém JÁ. Putováním se člověk vzdaluje od toho, co je špatné, aby se více přiblížil k tomu, čeho chce dosáhnout. Projití branou je jakýmsi časovým předělem. Je vstupem do jiného dějství - druhým dílem našeho životního příběhu - přeplavením se na druhý břeh.

Izrael, Bohem vyvolený národ znal potěšení z putování do Svatého města, do Jeruzaléma. Už jenom ohlášení plánované cesty bylo v žalmu spojeno s radostí: „Zaradoval jsem se, když mi řekli: ‚Vydáme se do Pánova domu.‛ Už se naše nohy zastavily, Jeruzaléme, v tvých slavných branách.“ – žalm 121,1-2

A tak si můžeme jenom přát, aby každý z nás prošel Svatou branou, aby za sebou zavřel dveře, nebo, jak se říká, udělal tlustou čáru za tím, co bylo špatně a čeho se chce již v budoucnu vyvarovat. A že bychom mohli brát toto rozhodnutí jako Novoroční předsevzetí roku 2016 - Svatého roku milosrdenství? A proč ne!

11.01.2016
autor: Josef Brychta komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus