dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

Almužna

Tříkrálová sbírka - logo

Jemničtí koledníci navštívili začátkem ledna většinu domácností, aby všem, kteří jim otevřou, svým zpěvem povinšovali štěstí, zdraví a dlouhá léta. Ostatním pak, kteří nebyli doma, popřáli totéž přes poštovní schránku, do které vložili Tříkrálové přání. Každý také mohl přispět do Tříkrálové sbírky, která byla letos určena na výstavbu Domova pro matky s dětmi a Rané péče v Třebíči. Část výtěžku poslouží k dokončení rekonstrukce budovy na ul. Gen. Sochora, kde sídlí služby pro seniory a nemocné a na poskytování humanitární pomoci všem, kteří se ocitli nebo nacházejí v nějaké nouzi. Více informací se můžete dovědět na www.trebic.charita.cz.

Svou každoroční návštěvu pak koledníci dokumentovali nápisem, který ve zkratce tří jmen: K+M+B je i přáním Hospodinova požehnání pro nový rok 2016. Grafická forma v pohlednicové úpravě je od brněnské malířky Soni Dvořáčkové. Svými originálními náčrtky je zdobí již dlouhá léta (místo nápisu na dveřích křídou se dá toto tištěné přání izolepou přilepit z jejich vnitřní strany a tak se lépe zachová až do dalšího roku).

Letošní upomínka na tříkrálové koledování má ještě navíc výzvu papeže Františka, která se týká nedávno vyhlášeného Svatého roku milosrdenství. Obsahuje program pro skutky tělesného a duchovního milosrdenství. Každý si v daném seznamu může ověřit, do jaké míry je vnímavý pro potřeby druhých - jak je činorodá jeho láska. Svatý Jan Zlatoústý kdysi prohlásil: “Nedělit se s chudými o vlastní majetek, to je okrádat je a brát jim život.“ A svatý papež Řehoř Veliký šel ještě dál, když se vyjádřil následovně: “Dáváme-li chudým nezbytné věci, nedáváme jim nějaký osobní dar, ale vracíme jim, co je jejich. Plníme tak spíše povinnost spravedlnosti než skutek lásky.“

Almužna je proto skutkem, který je projevem naší solidarity s těmi, kteří se z různých příčin nacházejí ve hmotné nebo duchovní nouzi. Najít sílu ke konání dobra ale není vůbec snadné. Po roce 1989, kdy pominula pro každého povinnost být zaměstnán a mít trvalé bydliště, se objevilo nové slovo - nový status člověka: bezdomovec. Jejich styl života a jejich požadavky ohledně pomoci vyvolávají emoce a mnohé obtěžují. Nelze se proto divit, že odpověď na zvonění u vstupu do domů je provázeno jen pohybem záclony v okně. Za první republiky, nebo chcete-li před druhou světovou válkou, se dokonce daly koupit smaltované tabulky s nápisem: „Zde je žebrání zakázáno!“ I každý farář se s takovými návštěvami musí často vyrovnávat a řešit dilema pomoci či odmítnutí. Do tohoto nesnadného zápasu o skutky milosrdenství nám může dát nahlédnout i svatá Faustyna Kowalská, polská mystička, řeholnice a apoštolka milosrdenství. Do svého deníčku si napsala modlitbu o milost prokazování milosrdenství bližním:

„Pomoz mi, Pane, aby byly milosrdné mé oči, abych nikdy nikoho nepodezírala a nesoudila podle vnějšího zdání, ale abych hleděla na to, co je v duších bližních pěkné a přinášela jim pomoc.
Pomoz mi, aby byl můj sluch milosrdný, abych se skláněla k potřebám bližních, aby mé uši nebyly lhostejné k bolestem a nářkům bližních.
Pomoz mi, Pane, aby můj jazyk byl milosrdný, abych nikdy o nikom nemluvila špatně, ale pro každého měla slovo útěchy a odpuštění.
Pomoz mi, Pane, aby byly milosrdné mé ruce a plné dobrých skutků, abych dokázala činit bližním jen dobro a sama přijímala těžší a hrubší práce.
Pomoz mi, Pane, aby byly milosrdné mé nohy, abych vždy spěchala bližním na pomoc a ovládala svou ochablost a únavu. Mým opravdovým odpočinkem je sloužit bližním.
Pomoz mi, Pane, aby bylo milosrdné mé srdce, abych měla soucit se všemi utrpeními bližních. Neodmítnu své srdce nikomu. Budu jednat upřímně dokonce i s těmi, o nichž vím, že budou mé dobroty zneužívat, a sama se ukryji do nejmilosrdnějšího Srdce Ježíšova. O vlastních utrpeních budu mlčet. Ať si ve mně Tvé milosrdenství odpočine, Pane můj…
Můj Ježíši, proměn mě v sebe, vždyť Ty můžeš všechno.“

(deníček 163 viz brožurka: Milosrdní jako Otec. Vydaly Paulínky v roce 2015)

Není vždy snadné prokazovat dobro, ale nevede k pokoji ani dobro stále odmítat. Pokaždé, když se setkáme s jakoukoliv bídou člověka, s těmi, kteří se domáhají naší pomoci, je třeba se znovu a znovu poctivě vypořádat s palčivou výzvou dát či nedat. Když tento zápas vždy postoupíme a taky protrpíme, pak nám naše svědomí nebude působit výčitky ohledně lhostejnosti a budeme žít více v pokoji se sebou i s druhými.

04.02.2016
autor: Josef Brychta komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus