dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

Zub času

Část věže kostela sv. Jakuba staršího v Jemnici - Podolí

Podolský kostel apoštola sv. Jakuba Staršího s románskou věží oslavil svůj svátek 25.7. Je nepřehlédnutelnou jemnickou sakrální stavbou. Jeho interiér zdobí nástěnné fresky datované rokem 1515 a gotická výbava presbytáře včetně sedile a dvou pastoforií: jedno je zabudované ve východní stěně na epištolní straně a druhé - volně stojící v prostoru - na straně evangelní a je doplněné i letopočtem 1518 se značkami nejméně dvou kamenických hutí. Na vrcholu sloupu bohatě ozdobeného stupňovitými věžičkami s typickými kraby jsou tři postavy: sv. Jan Křtitel s beránkem, Ježíš s trnovou korunou a sv. Jakub s misionářskou lasturou - nádobkou křtu.

Neporušených sloupových svatostánků tohoto typu není v naší zemi mnoho. Obvykle byly při barokizaci interiérů či modernizaci chrámů nahrazeny svatostánky zabudovanými do retabula hlavních oltářů (díky tomu má kostel sv. Jakuba paradoxně svatostánky tři). Tak trochu to připomíná návrh apoštola Petra, který po zjevení Krista na hoře Tábor s Mojžíšem a Eliášem chtěl postavit na tom místě tři stany - pro každého jeden.

V roce 2011 se právě na tomto místě objevila ve zdivu i v podlaze trhlina. Je široká čtyři milimetry a viditelná zevnitř i zvenčí, nejvíce na severní straně. Prochází také klenbou a tzv. půlí presbytář na dvě části. Tato statická porucha není první. Již v minulosti bylo třeba stabilizovat obvodové zdivo ocelovými kleštinami a klenbu betonem. Jejich přítomnost dokladují záchytná plata, kovové propoje i zálivky z betonu na půdě kostela. Současná trhlina je vážnou výzvou k aktuálnímu posouzení celkového stavu včetně odvodnění základů. První dva kroky byly již vykonány. Úřad města Jemnice, v jehož vlastnictví je starý i nový hřbitov - včetně ohradních a opěrných zdí, objednal statický průzkum půdních vrstev. První výsledky potvrzují, že kromě různých náspů tvoří hlavní základ asi osm metrů jílu. Jde o nasáklou mazlavou zeminu, která se při vysychání smršťuje a tak se stává velice nestabilním podložím. To se ostatně ukázalo při výkopu v ulici Na Pořadí. Bagr vyhloubil rýhu pro obnovu inženýrských sítí hladce. Totéž se potvrzuje na hřbitově při kopání hrobů. Stačí pak trochu deště a otevřenému hrobu hrozí sesun jeho stěn. Teprve v hloubce deseti metrů se nachází litá skála. Celé údolí říčky Želetavky se z tohoto pohledu jeví jako jedno velké koryto kdysi záplavové oblasti. Z toho však plyne, že bude-li pokračovat počasí s nedostatkem srážek, může se podloží základového zdiva ještě dále měnit - vysychat. Jediným řešením je pomocí betonových pilotů podepřít opěrné pilíře o skálu a „minipiloty“ ještě posílit a stabilizovat obvodové zdivo. Finanční náročnost takového zásahu je nad rámec možností farnosti i samotného města.

Náš exprezident pan Václav Klaus ještě ve funkci premiéra prohlásil, že naše země má více památek, než je schopna udržet. Jeho názor jsem již mnohokrát zopakoval při různých jednáních ohledně oprav sakrálních staveb. Většina z nich už něco pamatuje, a tak se na ně vztahuje zákon o ochraně státního památkového fondu. Bylo by však špatné, kdyby pro nedostatek finančních prostředků se plošně drželo a památkově chránilo kdeco a významné doklady naší bohaté historie pak zůstaly bez pomoci. Restaurátorskou metodou, kterou se pracně zachraňují torza minulosti, se nedají vyřešit havarijní situace památek, které jsou ještě vidět - ještě stojí. Biblická slova: „Cedíte komáry a polykáte velbloudy.“ by se dala snadno aplikovat i na mnohé padající kostely v českém pohraničí. Bez správného vyhodnocení neodkladnosti potřebných oprav vzniknou nevratné škody na tom, co máme ještě možnost řešit.

Ale dost již stavebních úvah. V pondělí 27. července v 11 hod. proběhla pouť u sv. Jakuba. Jeho postavu najdete na oltářním obraze. Je zachycen s rozepjatýma rukama s poutnickou holí a kloboukem s mušlí a nad ním v nebeském okně lemovaném oblaky se mu s Ježíškem v náručí zjevuje Boží Matka. Díky Mariině výzvě totiž neodplul ze Španělska zpět do Jeruzaléma, když byl zklamán pastoračním neúspěchem (během své misie získal jenom osm učedníků), ale vrátil se, aby znovu volal lid k obrácení. Výsledek jeho apoštolské horlivosti se však dostavil později. Dnešní Santiago de Compostela je jedním z největších poutních míst středověké i současné Evropy. A i když on sám byl sťat mečem v Jeruzalémě, jeho ostatky byly nakonec vděčnými Španěly převezeny a jsou uctívány na Pyrenejském poloostrově, kde neúnavně hlásal evangelium.

Zub času prověřuje nejen kříže, kapličky a kostely. Dotýká se i nás, kteří jsme skrze křest byli povoláni stát se živými chrámy Ducha Svatého. I my potřebujeme pravidelnou duchovní službu, občasnou větší údržbu a někdy i generální opravu. Toto vše je možné obdržet v rámci duchovní péče. Nedělní bohoslužby, občasná tématická setkání v kostele, výuka náboženství, pravidelné farní programy včetně poutí, návštěvy nemocných a ostatní aktivity pomáhají formovat a zachovat dědictví našich otců: křesťanské smýšlení, požehnaný život, spokojené stáří i odevzdanost do Boží vůle. Letos k tomu ještě přibyl Svatý rok milosrdenství vyhlášený papežem Františkem. Jako farář celého světa nás všechny vyzývá: „Nebojte se konat skutky milosrdné lásky a nechejte se i vy sami obejmout láskou Boží.“ Ve světoznámém románu „Bídníci“ Victora Huga z roku 1862 říká stařičký biskup: „Není větší radosti nad tu, když se zbloudilý člověk vrací zpět na správnou cestu.“ Ano, Církev má křestní vodu na odpuštění vin a člověk slzy lítosti a slova vyznání svých hříchů. Návrat k Bohu je vždy koncem bolesti a začátkem radosti. Ve Starozákonním Žalmu 32,1 je psáno: „Šťastný je ten, komu byla odpuštěna nepravost, jehož hřích je přikryt.“ Ve stejném duchu píše i Novozákonní pisatel apoštol Pavel. Křesťanům v Římě vzkazuje: „Nyní jste osvobozeni od hříchu a dali jste se do služby Bohu. A užitek z toho je vaše posvěcení a nakonec věčný život.“ (Řím 6, 22)

Zachraňovat a obnovovat stavební památky a umělecká díla je důležité. Nesmíme však nikdy zapomenout, že v očích Božích jsme nejcennějším stvořením my, jeho milované děti. On nás totiž povolal nejen k šťastnému životu zde na zemi, ale i k blaženému přebývání v nebi.

03.09.2016
autor: Josef Brychta komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus