dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

Odzvoněno

Prázdniny skončily...

Posledním dnem měsíce srpna zazněl naposledy refrén prázdninové hymny: „Jsem volný, aleluja“. Jemnické autobusové nádraží i náměstí Svobody opět ožilo dětmi se školními brašnami. Některé přicházejí ke škole po Husově, jiné myší dírou nebo Zámeckou uličkou. Jsou ale i tací záškoláci, kteří se k ZŠ přibližují raději oklikou pod městskými hradbami, aby ještě stihli trochu provětrat své plíce či utlumit mysl. Ulice V Zahrádkách takový „relax“ přímo nabízí. Všechny tyto cesty však nakonec vedou k zastavení v „pekošce“, kde lze doplnit tekutiny, zakoupit svačinu či pořídit něco na zub.

Ukládat vědomosti do prázdninami zlenivělé a internetem zaplevelené paměti není vůbec snadné. Bez nesmírné trpělivosti pedagogů, se kterými rodičové samozřejmě táhnou za jeden provaz, by se restart jejich pozornosti jen tak nezdařil. Ale i tak hrozí, že hledání školních pokémonů zjevujících se od sklepa až po půdu, bude stále narušovat jejich pozornost.

Základní škola má svůj program již v samotném názvu. Má položit základ – fundament – pro další učební nebo studijní obory. Součástí vzdělávání je i výchova ke spolupráci. Proto je důležité, aby se z jedinců, kteří mají kvůli počítačům a „ajfounům“ velký sklon k posilování svého individualizmu, stále znovu a znovu vytvářel kolektiv. Týmová práce je důležitá v každé lidské činnosti. Dobře jsme si potřebu vzájemné propojenosti mohli uvědomit při olympijských hrách v brazilském Rio de Janeiru. I tenista potřebuje ke hře protihráče, jinak si může donekonečna pinkat maximálně se zdí. Navíc bez spolupráce s trenérem by žádný kolektiv ani vysoce nadaný jedinec na zlato nedosáhl. Právě učitel je v takové roli trenéra - kouče. Má rozvíjet a motivovat nadané, podporovat a povzbuzovat méně vybavené a ze všech vytvářet jeden tým. Samouci se totiž jen málokdy stanou mistry svého oboru.

Další výbavou školy pro rozvíjení osobních kvalit a vloh žáků jsou nepovinné předměty a kroužky. Mají být doplňkem obecné přípravy, ale někdy mohou pomoci určit i celoživotní profesi. Specializace je v současné době nutná ve všech pracovních a vědních oborech, kultuře i sportu. Jedním takovým nepovinným předmětem je i výuka náboženství, jehož součástí je etická výchova. Křesťanské hodnoty dlouhodobě formovaly smýšlení a chování národů střední Evropy, Východu i Západu. Díky tomu se podařilo, přes všechny nedostatky a selhání jednotlivců či různých seskupení, dlouhodobě vytvářet demokratickou společnost, jejímž základem je svoboda a právo pro všechny. To je ostatně obsaženo v nápise na budově bývalého soudu mezi radnicí a školou: Justitia regnorum fundamentum (Spravedlnost - základ království). Je-li soustavně porušován řád pokojného soužití, stabilita rodiny a právní jistoty pro velké a malé, silné i slabé, pak je jen otázkou času, kdy místo míru zavládne nejistota a chaos. Znovu a znovu se potvrzuje, že mír na zemi a pokoj mezi lidmi i národy je darem Božím. A Bůh dává tento dar tam, kde je uznáván a zachováván řád, který určil a který patriarcha Mojžíš vytesal na hoře Sinaj do kamenných desek. Porozumět Desateru, a tak se učit rozlišovat dobro od zla, je stejně důležité jako znát kladná a záporná čísla v matematice. Belgičtí biskupové se letos na konci školního roku obrátili na věřící rodiče s výzvou, aby svým dětem umožnili náboženskou výchovu. V pastýřském listě doslova píší: “Tato výchova je prevencí proti fundamentalismu stejně jako proti ztrátě vlastní identity.“ Utváření osobnosti dítěte vyžaduje celistvost v jeho historické paměti. Dějiny světa se totiž stále opakují, a proto se nadarmo neříká, že historie je učitelkou života.

Náboženský fenomén zaujímá v dějinách zásadní místo. Ten, kdo nezná svou minulost - utvářenou dlouhá léta různými duchovními proudy - se jen těžko vyzná v přítomnosti a tím obtížněji projektuje bez chyb svoji budoucnost. Chtěl bych tedy tímto vyzvat rodiče, aby svým dětem dopřáli maximum vědomostí v čase jejich zrání a tak i skrze náboženskou výuku je co nejlépe připravovali na život v dospělosti. Na rozdíl od nás, kteří jsme po tragických padesátých letech spíše směřovali k poklidu, děti dnes čeká doba výrazně složitá a náročná. Jen víra v sílu dobra, pravdy a lásky může pomoci překonávat pokušení spoléhat na sílu zla, klamu a nenávisti. Výuka náboženství je v novém školním roce 2016/17 plánována v přízemí jemnické ZŠ ve třídě za jídelnou a šatnami. Učí se v každém ročníku, křest dítěte není podmínkou.

Rozvrh hodin je na vývěsce kostela i na internetu: www.farnostjemnice.cz

06.09.2016
autor: Josef Brychta komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus