dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

Rytíř české kultury

XIV. zastavení křížové cesty od Jaroslava Šlezingera

2. dubna 2017 v 15 hod. bude v jemnickém kostele sv. Stanislava – ostatně jako každý rok o 5. postní neděli - připomínka všech obětí zvůle, násilí a teroru během světového válečného konfliktu v polovině 20. století a poválečného uspořádání Evropy rozdělené na východ a západ. Mezi neochvějné odpůrce a také oběti obou totalit patřil bezesporu jemnický rodák, akademický sochař Jaroslav Šlezinger. Pro svou občanskou statečnost byl 27. února 2016 - In memoriam - oceněn titulem „Rytíř české kultury“. Slavnostní vyhlášení se událo na půdě Národního divadla v Praze. Společně s dalšími jej takto ocenil ministr kultury ČR Daniel Herman.

Jaroslav Šlezinger se dle zápisu v naší farní matrice narodil 29. dubna 1911 a o den později byl pokřtěn jemnickým farářem P. Františkem Hlavičkou. Jeho rodný dům č.p. 99 stál v Jemnici - Podolí nedaleko říčky Želetavky. Svátost biřmování přijal 5. června 1926. Církevní sňatek pak uzavřel 3. října 1942 v Uherském Brodě s Marií Čížkovou.

Stručný životopis významné osobnosti našeho města zaznamenal dlouholetý kronikář pan Vladimír Nováček. Co o něm v závěru píše?
“V padesátých letech byl akademický sochař Jaroslav Šlezinger ve vykonstruovaném obvinění odsouzen k dvaceti třem (23) letům žaláře. 2. srpna 1955 ve čtyřicátém třetím (43) roce svého života sochař Jaroslav Šlezinger zemřel na následky věznění. Dá se říci, že zemřel sochař Vysočiny. Po roce 1989 byl plně rehabilitován.”

Když byla v roce 2006 pozvána k účasti na vzpomínkové pobožnosti vdova po našem zemřelém rodákovi paní Marie Šlezingerová, vyjádřila se následovně:
“ ...děkuji Vám srdečně za Vaše pozvání na setkání, kdy vzpomenete mého nezapomenutelného manžela, který měl tak krutý osud. Jeho talent a tvůrčí práce nemohla být v plné síle a šíři rozvinuta, protože oba režimy, jak nacistický, tak komunistický se podepsaly na jeho zdraví a předčasné smrti ve vězení. Ten komunistický byl mnohem horší, protože Češi nespravedlivě odsoudili Čecha.
Na Jemnici velmi ráda vzpomínám a všechny, kdož se zúčastní tohoto setkání, srdečně zdravím. V prosinci mi bylo 97 let, moje zdraví mi již nedovolí tak dalekou cestu. Uh. Brod 4. 4. 2006.”


Utrpení nevinných je bolestnou součástí všech dob. Nejen válečných časů, ale nečekaných přírodních katastrof a stejně tak i osobních tragédií v dobách míru. Kteréhokoliv člověka může zasáhnout bolest, která nemusí mít původ v selhání jedince či systému. V takových situacích je zbytečné hledat viníky nebo snad i obviňovat sama sebe. Spíše je třeba bez reptání přijmout to, co je nezměnitelné, najít světlo porozumění na takové události a hlavně čerpat sílu k zdolávání všeho těžkého. Velice nám v tom mohou pomoci také ti, kteří takovým trápením prošli a jsou nebo byli mezi námi. Akademický sochař Jaroslav Šlezinger i jeho manželka takovými vzory určitě byli. Křížová cesta jím sepsaná a zobrazená ve čtrnácti zastaveních o tom přesvědčivé vypovídá. Kéž naše Matka Bolestná, svatí Boží andělé a ostatní přímluvci nám pomáhají snášet těžkosti života bez hněvu a s vírou, že i když nelze bolest a slzy z našeho života vyloučit, nemusíme si nikdy zoufat. Nebeský Otec dovolil, aby utrpením a smrtí prošel i jeho Syn Ježíš Kristus. Bůh stejně tak miluje každého z nás a chce, aby poselství Velikonočního rána přemohlo temnotu opuštěnosti a strádání, nemoci i stáří, smrti i hrobu. Skrze horu Kalvárii s prázdným křížem i otevřeným hrobem nám Kristus dává naději života po životě a svým vzkříšením slavnostně zvěstuje: Smrti, budu tvou smrtí!

31.03.2017
autor: Josef Brychta komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus