dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

Adventní setkání

Farářova kaplička - zdroj www.budkov.cz

V letošním roce jsme si připomněli jubileum 100 let od zjevení Panny Marie ve Fatimě.
Tehdejší výzva Boží Matky k obnově věrnosti Ježíši Kristu skrze obrácení, kajícnost, modlitbu a přinášení obětí za hříšníky je společným jmenovatelem všech mariánských zjevení. Pokoj v nás, mezi námi i mír ve světě je totiž stále narušován naší hříšností. Proto je důležité, abychom byli neúnavní při obnovování vzájemné jednoty a pokud jsme věřící, také neustále oživovali i své křestní zasvěcení. Činíme tak každý rok při slavení Velikonoční vigilie, při prvním svatém přijímání dětí, během udělování křtu a při jiných liturgických setkáních.

Jedním z takových setkání je i Adventní pobožnost u letos - díky péči obce Budkova - obnovené Farářovy kapličky. Putování na toto památné místo se stalo součástí přípravy farníků z Budkova, Jemnice a blízkého okolí na slavení křesťanských Vánoc – oslav Kristova narození. Farářova kaplička je připomínkou obětavé služby P. Františka Maňouška, budkovského faráře. Při návratu z Jemnice, kam šel 22.12.1927 jako věrný služebník Božího milosrdenství ochotně posloužit svátostí smíření svým spolubratřím, i on sám navždy „vešel v radost svého Pána“, když přemožen únavou usnul na okraji lesa a probudil se již ve světě Boží slávy. Stalo se tak před devadesáti lety. Věříme, že sám Pán Ježíš Kristus, kterému připravoval cestu do lidských osudů, jej před oslavou svého narození uvedl do Světla nehasnoucího - Světla věčného.

I nám předávané světlo z Betléma u památné Farářovy kapličky připomíná, že také my máme v Ježíši Kristu vítat toho, o kom ve vyznání víry slavnostně prohlašujeme: “On pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil z nebe“. Stal se jedním z nás, aby nám - poutníkům v čase – ukázal cestu života a otevřel bránu k věčnosti. Ať následná oslava Kristova narození nás vede k vzájemnému smíření, obnově pokoje a opětovnému se svěření Boží Matce a Královně míru. Můžeme o to prosit zásvětnou modlitbou fatimského jubilea 2017:
„Zdrávas, Matko Páně, Panno Maria, Královno posvátného růžence z Fatimy Požehnaná mezi všemi ženami, Ty jsi obraz Církve oděné do velikonočního světla,Ty jsi sláva našeho lidu, Ty jsi vítězství nad znamením zla. Proroctví milosrdné lásky Otce, učitelko zvěstování radostné zvěsti Syna, znamení hořícího ohně Ducha Svatého, uč nás, v tomto údolí radostí a bolestí věčným pravdám, které Otec zjevuje svým maličkým. Ukaž nám moc svého ochranného pláště. Tvé Neposkvrněné Srdce ať je útočištěm hříšníků a cestou vedoucí k Bohu. V jednotě se svými bratry a sestrami, ve víře, naději a lásce, odevzdávám se Tobě. Skrze Tebe, v jednotě se svými bratry a sestrami se zasvěcuji Bohu,
ó Panno Růžence z Fatimy. A takto obklopen(-a) Světlem, které vychází z Tvých rukou, smím chválit Hospodina navěky věků. Amen“

Ke stému jubileu Fatimy patří i modlitba za mír:
„Bože, Nejsvětější Otče, který jsi nám dal svůj Pokoj skrze Ježíše a skrze Něj jsi nás
chtěl přivést k svému Srdci - na tomto místě, kde nás Panna Maria zve k modlitbě za mír
ve světě a kde nás Anděl Míru povzbuzuje ke klanění Bohu - dej nám, prosíme, ať mezi všemi lidmi zavládne mír, ať vůdcové národů hledají cesty ke spravedlnosti, ať všichni dosáhneme míru v srdci a na přímluvu Královny Míru se smíme stát tvůrci světa, v němž se šíří a roste bratrství. Skrze Krista, našeho Pána. Amen“


Letošní adventní setkání u Farářovy kapličky se koná v sobotu 23.12.2017 ve 13.15.
Odchod z Jemnice: Sraz pro pěší je u sv.Víta v 11.30 hodin. Cesta trvá 1,5 h., jde se lesem asi 7 km – hřejivé občerstvení v tekuté formě jistí u včelínů p. Stehlík.
Odjezd autobusem z Jemnice od kostela sv. Stanislava ve 12.45 h.
Pobožnost Světla navazuje na bohoslužbu v kostele sv. Martina v Budkově v 11.15 h, pak je možný oběd na Majáku. Poutníci se u Farářovy kapličky nejprve zahřejí u ohně zapáleného jemnickými skauty světlem z Betléma a po Růženci světla se občerství horkým čajem, kávou a koláčky - servis restaurace Maják. Nezapomeňte lampy na betlémské světlo!

09.12.2017
autor: Josef Brychta komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus