yalovaescortbayanlari.net tekirdagescortbayani.xyz tokatbayanescortlarim.xyz yozgatbayanescortlar.net rizeescortbayan.org kutahyaescortbayanlarim.xyz edirnedekiescortlar.com corluescortbayanlar.com canakkaleescortlari.org corumbayanescortlar.com escortcorum.net ardahan.escortlari.xn--6frz82g karabuk.escortlari.xn--6frz82g kars.escortlari.xn--6frz82g kirklareli.escortlari.xn--6frz82g kirsehirescortbayanlarim.xyz ordubayanescortlar.net sivasbayanescort.org zonguldakbayanescort.org

dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

Popelec...

Popelec - ilustrační foto

Popeleční středa letos vychází na 14. únor. Pro praktikující katolíky je to den přísného postu, kterým začíná Postní doba, jakožto příprava na Velikonoce. Postní čas trvá čtyřicet dnů, vrcholí každoroční obnovou křtu a oslavou vzkříšeného Krista. Jedinou pauzou od skutků sebezáporu jsou neděle, zvláště ta, kterou slavíme v růžové barvě s označením Laetare (Radostná) a též Slavnost sv. Josefa. Tato se letos přesouvá z 5. neděle postní (8. 3.) a liturgicky se slaví o den později, a to v pondělí. Celý postní čas máme využít k obnově a prohloubení křesťanského života. Máme omezit konzumaci dobrot a sladkostí, snížit hladinu alkoholu v krvi, odlepit se co nejvíce od obrazovek počítačů a mobilů, věnovat více času duchovní četbě a modlitbě a též více vnímat potřeby našich bližních, počínajíc vlastní rodinou.

Postní doba je také začátkem závěrečné fáze přípravy na křest dospělých. Přijmout do církve nového člena je vyhrazeno biskupovi místní církve - diecéze. Žádost k udělení křtu podává farář, který stanovenou přípravu vykonává nejméně po dobu jednoho roku. Její součástí je pravidelná účast na nedělních bohoslužbách v místě trvalého pobytu (církevní právo však vedle občanské normy uznává tzv. kanonické bydliště - to se často liší od toho, které je uvedeno v občance a vzniká tam, kde člověk fakticky bydlí déle jak tři měsíce).

Významnou úlohu má při přípravě katechumena jeho kmotr. Jde o tzv. doprovázení před i po křtu a je vhodné, když se - dle možností - i on účastní výuky a případně znovu vysvětluje probranou látku. Kmotrem při křtu nebo biřmování může být jen ten, kdo je pevně zakotvený v pravdách víry a vede příkladný křesťanský život. Pražský kardinál Tomášek kdysi prohlásil, že aktivní křesťan se denně modlí, světí neděli účastí na mši svaté a měsíčně přijímá svátost pokání. Tento náročný požadavek asi nezvládne splnit každý. To však neznamená, že nemůže vést plnohodnotný – lidsky krásný a pokojný život a být dobrým vzorem i pro své okolí. V matrice je pak veden jako svědek křtu.

V závěru roční přípravy těch, kteří touží po křtu, je jejich setkání s biskupem v brněnské katedrále sv. Petra a Pavla. Jde o účast všech katechumenů a jejich kmotrů z celé diecéze na bohoslužbě, která se slaví první postní neděli. Ta v letošním roce 2018 připadá na 18. únor a začíná mší sv. v 10.30 hod. Liturgie má název: Přijetí katechumenů mezi kandidáty křtu. Následně pak biskup písemně určí, kdo bude udělovatelem této svátosti a kde se tak stane. Nejlepším časem pro křest dospělého je Velikonoční vigilie. Tu budeme v letošním kalendářním roce slavit v jemnickém kostele sv. Stanislava 31. března ve 21.00 (v Budkově v 19.00). Nově pokřtěný při této liturgii přijímá tzv. Iniciační svátosti: křest, biřmování a při Eucharistii přijímá pod obojí způsobou Tělo a Krev Kristovu. Přijetí do společenství věřících v konkrétní farnosti pokračuje v procesu mystagogie. V tomto čase je nově pokřtěný uváděn do aktivní účasti života Kristova mystického Těla - Církve. Má v tomto exkurzu činnosti církve najít své místo. Např. zapojením se do charitativních služeb, zpěvem ve schole či sboru, hrou na varhany či jiné hudební nástroje, pomocí při úklidu a výzdobě kostela a v pozdějším čase službou lektora či akolyty, popř. katechetskou činností, účastí ve farní ekonomické či liturgické radě. Pokřtěné v dospělosti nazýváme konvertity, tj. těmi, kteří zásadně změnili své smýšlení a život tím, že se od model světa obrátili k jedinému Bohu. Tato nová zkušenost je obvykle vede k velkému nasazení a nadšenému prožívání objeveného životního stylu. Horlivost konvertitů je však třeba korigovat, aby zůstali nadále věrni svým stavovským povinnostem. Říkáme, že je třeba chránit je před nimi samotnými. Jinak hrozí nebezpečí rychlého vyhoření, zklamání či naopak netolerance a dokonce fanatismu. Život křesťana by měl být proniknut duchem vzkříšeného Krista, který říká: „Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem, a naleznete pokoj pro své duše.“ (Mt 11,29)

K tomuto znovuzrození nám má pomoci postní doba. Modlitbou, postem a almužnou se opět identifikujeme se svým Pánem, Vykupitelem a Spasitelem. Východní křesťané tuto skutečnost vyjadřují pozdravem Christos voskres! (Kristus z mrtvých vstal!)

Svědkem Kristova vzkříšení má být každý křesťan. Mimořádný projev odevzdanosti Kristu „až na kříž“ má označení martyr. Těmi jsou nazýváni ti, kteří pro víru položili svůj život. Církev je za takové označuje zvláštním kanonizačním procesem zakončeným jejich prohlášením za Boží služebníky, blahoslavené nebo svaté.

Velké množství věřících se však takové veřejné pocty – postavení na oltář – v čase pozemského života a nebo po smrti z různých důvodu nedočká. Mezi takto dosud „nedoceněné“ jistě patří budkovský farář P. František Maňoušek nebo náš jemnický sochař Jaroslav Šlezinger. To nám však nebrání v tom, abychom si jejich památku pravidelně připomínali a jejich život dávali za vzor všem dospívajícím - zvláště biřmovancům. Stalo se již tradicí, že oba naše místní hrdiny a svědky víry necháme „promlouvat“ i po jejich smrti.

P. Františka jsme si připomněli na konci adventu a na Jaroslava budeme vzpomínat při jeho Křížové cestě ve farním kostele o páté postní neděli 5. března v 15.00 hodin.

Postní doba začíná připomínkou pomíjejícnosti všeho stvoření a čas velikonoční oslavou vítězství života nad smrtí. Liturgické zvolání této proměny opakujeme při každé mši sv.: „Tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme, na tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste.“

09.02.2018
autor: Josef Brychta komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus