dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

Dulcia Carmina etc.

Soubor Dulcia Carmina - zdroj FB stránky souboru

Letní prázdniny byly odstartovány posledním zvoněním ve škole a mnozí se již vydali na cesty i za hranice naší vlasti. Těm, kteří budou na konci července ještě nebo už doma, může přijít vhod pozvání na koncert ženského komorního sboru Dulcia Carmina (Sladké zpěvy) v pátek 20. 7. 2018 v jemnickém farním kostele sv. Stanislava. Hudební vystoupení bude navazovat na podvečerní bohoslužbu, která začíná v 18.00 a trvá půl hodiny. V programu, který bude trvat necelou hodinu, zazní jak některé klasické skladby, jako například Ave Maria (J. Arcadelt), Canticorum Iubilo (G. F. Händel), Poselství (J. S. Bach) nebo Regina Coeli (A. Lotti), tak i gospelové písně Amazing grace, Farewell či známé Oh, Happy Day.

Další pozvání je na Svatojakubskou pouť v Jemnici - Podolí. Bude slavena ve středu 25. 7. 2018 při mši sv. v 11.00. Po bohoslužbě proběhne obřad žehnání traktorua jeho zkušební jízda.

Svátek sv. Jáchyma a Anny v Budkově je přeložen ze čtvrtka na neděli 29. 7. 2018. Celebraci bohoslužeb tradičně zajišťuje budkovský rodák Mons. Mgr. Pavel Posád, pomocný biskup českobudějovický. První Svatoannenská mše sv. je již v sobotu 28. 7. v 18.00 h. v kostele sv. Martina v Budkově, další pak v neděli v 9.00 h. v sousedních Oponešicích na návsi u kaple sv. Jana a Pavla, římských mučedníků. Průjezd obcí bude během mše sv. odkloněn kolem hasičské zbrojnice a lihovaru. Hlavní slavnost je v 11.15 h. v kostele sv. Martina v Budkově. Odpoledne pak ve 14.30 h. adorace a svátostné požehnání.

I měsíc srpen má své lákavé nabídky:

V neděli 12. 8. 2018 jste zváni na poutní slavnost v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Rancířově. Bohoslužba začíná výjimečně ve 14.30 h. (jinak bývá během roku v 16.30). Kromě zvuku opravených varhan a sólového zpěvu se můžete též seznámit s nově restaurovanými obrazy Křížové cesty. Jejich autorem je jemnický rodák Fr. Mayorhofer a jsou datovány rokem 1856. Obnovu čtrnácti výjevů Ježíšovy cesty na Kalvárii realizovala akademická malířka Eva Kolmanová. Probuzená krása zašlých barev je tak podmanivá, že nechtěně oslabuje líčenou tragedii Kristova umučení. Je dalším důvodem k návštěvě rokokového interiéru zmíněného chrámu. Pozn.: zvenku sice kostel nevypadá nic moc, zato uvnitř Vás vezme za srdce a zatají Vám dech…

26. srpna. 2018 – poslední srpnovou neděli po svátku sv. Bartoloměje (24. 8.) 26. 8. 2018 si během mše sv. v 11.15 h. připomeneme zasvěcení původního farního kostela v Jemnici – Podolí památce apoštola sv. Jakuba Staršího. Stavba stojí na místě původní románské rotundy. O její dávné existenci vypovídá dodnes zachovalá kamenná věž se šindelovou střechou. Současná podoba kostela byla prodloužena přístavbou gotického presbytáře. V důsledku této stavební úpravy byl závěr lodi vysunut východním směrem až na samotný okraj svahu. Bohužel tato část Podolí - včetně hřbitova - je na vlhkem proměnlivé jílovici (jíl se tu kdysi těžil i na výrobu střešní krytiny). V důsledku nestabilního podloží byl kostel před padesáti lety stahován ocelovými kleštinami a tak staticky zajišťován. Nyní je v polovině kněžiště opět souvislá puklina ve zdivu, klenbě i dlažbě. Kostel v Podolí není tedy oním – biblicky řečeno – domem na skále. Není sice ani na písku, ale na stejně nepevném základě, jakým je právě jíl. Skála se nachází teprve v hloubce devíti metrů. Základová „peřina“, která půl tisíciletí spolehlivě držela, však v důsledku dlouhodobého vláhového deficitu ztrácí svůj původní objem a soudržnost. Každá rada, jak tento neutěšený stav změnit, je drahá a prodraží se i řešení opravy.

Také život člověka je stavbou, která má své rozměry: délku, obsah a perspektivu. Biologická délka našeho žití je nastavena již od narození a „když nám svíčka dohoří,“ končíme. Do délky života se však promítají i další faktory: styl života, strava, psychika, duševní a duchovní aktivita, vnější okolnosti apod. Obsah života je dán v první řadě výchovou v rodině a následně našimi postoji v různých situacích. A jaká perspektiva je pro člověka od Boha připravena? Stručně řečeno: Život věčný ve vzkříšeném Kristu. Tento Stvořitelův plán byl ohlášen proroky a zjeven v Božím Synu. On je tou skálou, kterou je třeba dosáhnout, k ní se prokopat, o ni se opírat každý den. Písku a blátíčku se přitom asi nevyhneme, ale můžeme si být jisti, že naše bytí i žití má hluboký smysl samo o sobě a zároveň je koncipováno v jednotě s druhými. Žádný počatý člověk není pouhou nahodilou existencí, ale má garantován důstojný rozměr a obsah života v každém věku i stavu. Nemusíme proto nikdy zpochybňovat svou osobnost, pohlavnost, nadání atd. Stejně tak fakt, že manželství od nepaměti tvoří láska muže a ženy a rodinu děti čapí nebo vraní - to je fundament pro každou společnost a zachování lidského rodu. Podle programu Božího království není smysl našeho žití definován úspěchy a slávou, mocí, zdravím či vzděláním, ale skutečností, že jsme stvořeni k obrazu Božímu. Tak nám ho zviditelnil svým narozením i životem, smrtí i vzkříšením, náš Pán Ježíš Kristus.

Apoštol národů svatý Pavel o něm v listě Filipanům 2,5 - 11 píše: „Mějte v sobě to smýšlení, jaké měl Kristus Ježíš: ačkoliv má božskou přirozenost, nic nelpěl na tom, že je rovný Bohu, ale sám sebe se zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka a stal se jedním z lidí. Byl jako každý jiný člověk, ponížil se a byl poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži.

V listě Korinťanům (2 Kor. 8,9) stejný autor napsal: „Znáte přece milost našeho Pána Ježíše Krista: On, ačkoli bohatý, stal se pro vás chudým, abyste vy zbohatli z jeho chudoby.“

S touto dobrou zprávou a nádhernou perspektivou prožívejte své dny - všední i sváteční, dny radosti i žalosti, dny ve zdraví i nemoci, v žití i ve smrti. Kristův pokoj ať je s vámi se všemi.

20.07.2018
autor: Josef Brychta komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus