dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

Jihočeský kraj a životní prostředí v letech 2000-2004

Podzimní krajina

Plán rozvoje Jihočeského kraje pro období 2000-2004 v oblasti životního prostředí předpokládal podporu zemědělské produkce rozptýleným způsobem a ve stávajících areálech, podporu výsadby melioračních a zpevňujících dřevin v lesnictví, podporu ekologicky prováděného rybníkářství a rozptýlený, k životnímu prostředí šetrný cestovní ruch. Zvláštní pozornost byla věnována ochraně zdrojů pitné vody.

Plán rozvoje vzal za své v roce 2002 po ničivých povodních. Musel být přepracován na plán obnovy a do popředí se dostala obnova poškozených kanalizací a čističek a budování protipovodňových opatření. Podařilo se mi prosadit zřízení Fondu rozvoje vodní infrastruktury, který slouží obcím do 2000 obyvatel k vyřešení problémů se svedením a čištěním splaškových vod.

Kdo sledoval dění kolem životního prostředí jen ze sdělovacích prostředků, musel nutně nabýt dojmu, že se o životní prostředí bojovalo pouze na Šumavě. Tento střet ovšem nebyl o životním prostředí ani o Šumavě, ale o přístupu k projednávání důležitých dokumentů a neochotě opouštět zaběhlé centralistické metody.

Obecné klišé o zachovalém životním prostředí na území Jihočeského kraje přináší možná někomu sebeuspokojení, jiné naopak přivádí do varu. Jihočeský kraj byl v minulosti pouze ušetřen větší industrializace, což naopak způsobilo zanedbání rozvoje infrastruktury a přičinilo se o nedostatek pracovních příležitostí.

Nemáme obecně ani více uvědomělé občany, pečující se znalostmi o své přírodní okolí, ani např. území oproštěná od starých ekologických zátěží. V kraji se těchto lokalit nachází kolem čtyř desítek, z nichž minimálně čtvrtina ještě čeká na zahájení přípravy k jejich odstranění. Největší taková zátěž je u Mydlovar, na jejíž odstranění nemá dost sil ani Česká republika a o pomoc je žádána Evropská unie, další jsou u Milevska, Lhenic, Veselí n/Luž., Dynína atd.

Na kraje byly v oblasti životního prostředí převedeny významné kompetence. Dlouhá a složitá jednání všech zainteresovaných subjektů, kraje, obcí a měst, příslušných ministerstev a správních úřadů, vedla nakonec k úspěšnému přijetí třech důležitých plánů.

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací stanovil priority v této oblasti do roku 2015 a zabezpečil pro kraj v ročním průměru 515 mil. korun k realizaci. Plán odpadového hospodářství určil cíle do roku 2015, obecně závazná vyhláška kraje řeší povinnosti obcí a povinných osob a zastupitelstvo vyhlásilo 5 programů k jeho splnění. Třetím dokumentem je Systém enviromentální výchovy, vzdělání a osvěty. Velkou diskusi v kraji vyvolala rovněž jednání o implementaci Natury 2000 v souvislosti se vstupem ČR do EU.

Pro životní prostředí je velice dobré, že se o záměrech vedou diskuse na všech možných úrovních i různými prostředky. Cílem těchto diskusí však nemůže být vyobcování člověka z přírody ani diskuse pro diskusi. Samotná diskuse životnímu prostředí nepomůže.

To vše jsem měl na mysli, když jsem v uplynulém období v Jihočeském kraji řídil rezort životního prostředí, zemědělství a lesnictví.

11.10.2004
autor: Josef Novák komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus