yalovaescortbayanlari.net tekirdagescortbayani.xyz tokatbayanescortlarim.xyz yozgatbayanescortlar.net rizeescortbayan.org kutahyaescortbayanlarim.xyz edirnedekiescortlar.com corluescortbayanlar.com canakkaleescortlari.org corumbayanescortlar.com escortcorum.net ardahan.escortlari.xn--6frz82g karabuk.escortlari.xn--6frz82g kars.escortlari.xn--6frz82g kirklareli.escortlari.xn--6frz82g kirsehirescortbayanlarim.xyz ordubayanescortlar.net sivasbayanescort.org zonguldakbayanescort.org

dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

informace o autorovi:

Foto autora
Svatý Lukáš

Narodil se v Antiochii. Byl lékařem. Seznámil se se svatým Pavlem, provázel jej na jeho apoštolských cestách, na cestě do Jeruzaléma i do Říma a byl s ním až do jeho smrti. Svatý Lukáš napsal svoje evangelium r. 62 či 63 po Kristu. Nebyl svědkem života Kristova, ale zprávy čerpal ze spolehlivých pramenů. Svatý Lukáš je také autorem Skutků apoštolských. Jeho ostatky jsou uloženy v Padově v Itálii.

publikované články autora:

Nanebevstoupení Páně

Nanebevstoupení Páně - Brian Jekel, výřezSlavnost Nanebevstoupení Páně 17. května 2012

A když s nimi jedl, poručil jim, aby neodcházeli z Jerusalema, nýbrž aby očekávali zaslíbení Otcovo, které (pravil) „slyšeli jste z úst mých; neboť Jan křtil vodou, vy však budete pokřtěni Duchem svatým po nemnohých dnech."  celý článek >>>

14.05.2012
téma: k zamyšlení komentáře: zobrazit (0)

Ježíš ukřižován a pohřben

Ukřižovaný Ježíš - ilustrační foto(Velký pátek 22. dubna)

Když ho odváděli, uchopili jakéhosi Šimona z Cyreny, jenž přicházel ze dvorce, a vložili naň kříž, aby jej nesl za Ježíšem.  celý článek >>>

18.04.2011
téma: k zamyšlení komentáře: zobrazit (0)

Narození Ježíše Krista zvěstováno

Jeskyně Zvěstování, Nazaret (Izrael)(Slavnost Zvěstování Páně 25. března)

Měsíce šestého anděl Gabriel poslán byl od Boha do města galilejského, jménem Nazaret, k panně, zasnoubené muži jménem Josef, z domu Davidova. A jméno panny: Maria. Vešed k ní anděl, řekl: „Zdráva buď, milostiplná, Pán s tebou, požehnaná's ty mezi ženami.“  celý článek >>>

21.03.2011
téma: k zamyšlení komentáře: zobrazit (0)

Seslání Ducha svatého

HolubiceKdyž přišel den letnic, byli všichni pohromadě na jednom místě. Tu povstal náhle s nebe hukot, jako když táhne vítr silný, a naplnil dům, kde seděli; i ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky; a rozdělily se tak, že posadil se na každém jeden. Všichni byli naplněni Duchem svatým a počali mluviti jinými jazyky, jak ten Duch dával jim promlouvati.  celý článek >>>

19.05.2010
téma: k zamyšlení komentáře: zobrazit (1)

Zmrtvýchvstání Ježíše Krista

Boží hrob? Jedna z možností...Ale v neděli záhy zrány přišly (ženy) ke hrobu nesouce vonné věci, které připravily. Nalezly však kámen odvalený od hrobu a vešedše do něho nenalezly těla Pána Ježíše. Když byly proto bez rady, postavili se najednou dva muži podle nich v rouše skvoucím. Když se bály a svůj obličej k zemi schýlily, řekli jim: „Proč hledáte živého mezi mrtvými? Není ho tuto, ale vstal. Rozpomeňte se, kterak mluvil k vám, když byl ještě v Galileji. Pravilť: ‚Syn člověka musí býti vydán v ruce lidí hříšných a býti ukřižován a třetího dne vstáti z mrtvých’.“ I rozpomenuly se na slova jeho.  celý článek >>>

06.04.2010
téma: k zamyšlení komentáře: zobrazit (0)

Narození Ježíše Krista

Narození Ježíše KristaToho času vyšel rozkaz od císaře Augusta, aby byl vykonán soupis celé říše. – Tento soupis konal se první za náčelnictví Kviriniova v Syrii. – I šli všichni, aby se přiznávali, každý do svého města. Odešel i Josef z Galileje z města Nazareta do Judska, do města Davidova, jež slove Betlem, poněvadž byl z domu a kmene Davidova, aby se dal zapsati s Marií, zasnoubenou manželkou svou, která byla těhotná. Když tam byli, naplnili se dnové, aby porodila. I porodila syna svého prvorozeného, obvinula ho plénkami a uložila v jeslích, poněvadž neměli místa v hospodě.  celý článek >>>

21.12.2009
téma: k zamyšlení komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus