dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

Dačice mají rozpočet

Dačické zastupitelstvo - ilustrační foto

Čtvrté zasedání dačického zastupitelstva se uskutečnilo ve středu 23. února 2011 a mělo na programu 32 bodů. Nejvýznamnějším z nich byl návrh rozpočtu města na rok 2011. Pozornost však upoutávaly i další body: informace o Nemocnici Dačice a.s., přijetí dotace na technologické centrum, uzavření dodatku k dohodě o vkladu majetku města do Dobrovolného svazku obcí Vodovod Landštejn, atd.

Stává se již tradicí, že se někdo ze zastupitelů snaží pozměnit navržený program. Pan Kloiber požadoval přesun zprávy o činnosti rady z navrženého bodu 30 za zprávu o plnění usnesení zastupitelstva (č. 4). Pravdou je, že v minulosti bývala informace o činnosti rady jedním ze zahajovacích bodů. Po zkušenostech s obstrukcemi zastupitele Kloibera na minulém jednání zastupitelstva se však rada rozhodla přesunout tento informativní bod až na konec programu, aby nebylo blokováno projednávání důležitých bodů.

Dalším návrhem výše jmenovaného zastupitele bylo zařazení bodu o vyvěšení tibetské vlajky. Rada města na své 7. schůzi z 26. ledna 2011 schválila vyvěšení vlajky Tibetu 10. března 2011, kdy si připomeneme 52. výročí tibetského povstání proti čínské okupaci, při kterém zemřelo nejméně 80 000 Tibeťanů. Protože většina zastupitelů neviděla souvislost mezi tímto symbolickým vyjádřením podpory okupované zemi a dačickým TRW-DAS, nepokoji v muslimských zemích, Barackem Obamou, Koblenzem, Nicolasem Sarkozym a dynamickou čínskou ekonomikou (pokud tomu spojení nerozumíte, tak jste na tom stejně jako pisatel článku), program o tento bod doplněn nebyl.

Návrh rozpočtu města byl prvním věcným bodem programu jednání dačických zastupitelů. Rada města jej předložila jako vyrovnaný se znatelnou snahou ušetřit na výdajích. Oproti loňskému roku jsou výdaje (bez sociálních dávek) sníženy o více než 8 procent. Jde samozřejmě o reakci na celkovou ekonomickou situaci země a snahu o zlepšení stavu veřejných financí. V celkových objemech se uvažuje o příjmech ve výši cca 173,3 mil. Kč a výdajích cca 169,6 mil. Kč. Kladný rozdíl mezi příjmy a výdaji bude použit na splátky dlouhodobých úvěrů.

Pro praxi bude nový rozpočet znamenat, že se v letošním roce zrealizují pouze ty investiční akce, které byly naplánovány již v minulém období – především půjde o rekonstrukci ulic Kapetovy a Strojírenské a vybudování kanalizace Za Lávkami, projektovou dokumentaci na inženýrské sítě v lokalitě za „hospodářskou“ školou (směrem na Jemnici) a projektovou dokumentaci na přestavbu domů č. p. 1 – 5 na Palackého náměstí. V místních částech se budou projektovat například chodník v Dolních Němčicích, dokončení chodníku v Borku, vodovod v Lipolci, hřiště v Chlumci a v Dolních Němčicích.

Město Dačice uspělo s žádostí o přidělení dotace z Integrovaného operačního programu na realizaci projektu technologického centra. Cílem projektu je vybudování technologií pro elektronizaci agend veřejné správy, poskytnutí služeb datového úložiště, provázání služeb elektronické veřejné správy pomocí moderních informačních a komunikačních technologií, atd. Z celkových předpokládaných nákladů ve výši 6,5 mil. Kč bude z dotace pokryto 85% - tedy 5,4 mil. Kč.

Informaci o stavu v Nemocnici Dačice a.s. přednesla její ředitelka Dr. Člupková. Seznámila zastupitele s aktuální situací, s již provedenými investicemi do budov a vybavení i s výhledem do bližší budoucnosti. V plánu je udržení LDN, posílení činnosti rehabilitace a pro její účely přestavba bývalého stravovacího provozu, v horizontu dvou let přebudování bývalého oddělení „C“ na dům seniorů, atd. Pozitivní zprávou je zřízení 6ti lůžek interního stacionáře v nejbližší době. Za zmínku stojí vyjádření Dr. Člupkové, že pokud bude mít nemocnice dostatek lékařů, bude rozšiřovat péči.

Diskutovalo se mimo jiné o dodatku k dohodě o vkladu města do DSO Vodovod Landštejn. Předmětem vkladu je nově vybudovaný vodovodní řad v Borku. Tématem diskuze byl způsob nakládání s vybudovaným vodohospodářským majetkem a jeho následné provozování externí firmou.

Zastupitelé během svého zasedání schválili všechny body v programu až na bod s pořadovým číslem 25. Jednalo se o nabídku na koupi cesty u zahrádkářské kolonie naproti Gšventnerovu rybníku, kterou rada doporučila nepřijmout. Zastupitelstvo většinou 15ti hlasů vrátilo tuto záležitost s doporučením, aby ji radní znovu projednali a své stanovisko s ohledem na veřejný zájem přehodnotili.

24.02.2011
autor: Pavel Kamír komentáře: zobrazit (3)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus