dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

Co přineslo 6. zasedání zastupitelstva

Dačické zastupitelstvo - ilustrační foto

Sál dačického kulturního střediska se stal ve středu 13. dubna 2011 opět místem, kam se ke svému jednání dostavili městští zastupitelé. Tentokrát se jednalo o v pořadí 6. zasedání v aktuálním volebním období a za zmínku jistě stojí to, že dorazili v počtu 21 – tedy všichni. Na programu jednání bylo 12 bodů, což je proti obvyklému počtu výrazný podprůměr.

Dačičtí zastupitelé mezi jiným schválili poskytnutí úvěrů z Fondu rozvoje bydlení města Dačic na rok 2011 pro 13 žadatelů v celkové výši 1380 tis. Kč. Úvěry z tohoto fondu – jak již jeho název napovídá – jsou určeny k úhradě nákladů spojených s opravami a modernizací bytového fondu.

Všichni zastupitelé také souhlasili s poskytnutím finančních prostředků z městského rozpočtu ve výši 97 tisíc na obnovu kulturních památek v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. Pracovní skupina pro regeneraci vybrala k realizaci na základě přidělení státní finanční podpory pro letošní rok v částce 400 tis. Kč tři akce. První z nich je obnova fasád a výměna oken u sýpky v hospodářském dvoře, druhou odvodnění objektů bývalé konírny v Krajířově ulici a třetí restaurování litinového kříže u mostu přes Moravskou Dyji.

Osmý bod tvořil návrh na finanční pomoc Japonsku. Rada města doporučila schválit dar ve výši 25 tis. Kč, který by byl zemi postižené zemětřesením a následnou ničivou vlnou tsunami poskytnut prostřednictvím konta Českého červeného kříže zřízeného pro tyto účely. Někteří zastupitelé si přáli, aby dar byl podmíněn klauzulí, která by Červený kříž zavazovala vrátit městu darované prostředky v případě, že Japonsko dar nepřijme. Většina zastupitelů (14) však nakonec finanční pomoc schválila bez takové podmínky.

Vzhledem k tomu, že projednávání jednotlivých bodů probíhalo poměrně rychle, velký prostor zbyl na diskuzi. Kromě evergreenu, kterým je téma zdejší nemocnice a rozdílné pohledy na její vývoj, kdy se střetávají na jedné straně názory více reflektující skutečnost a na straně druhé názory zohledňující ve větší míře nenaplněná přání, se diskutovalo o pořádku na některých exponovaných místech města, o práci městské policie a také o problémech s nižším počtem uchazečů pro studium v primě dačického gymnázia. Zde nezbývá než doufat, že se v dalších kolech přijímacího řízení najde dostatek dětí, které projeví zájem o studium na této škole. Ze zkušenosti ve svém blízkém okolí mohu říci, že je víceleté gymnázium více než dobrou přípravou pro vyšší vzdělávání a že rozhodně dětem nic neubírá z radostí, které jim dětství přináší...

14.04.2011
autor: Pavel Kamír komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus