dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

Z 10. zasedání dačického zastupitelstva

Dačické zastupitelstvo - ilustrační foto

Zastupitelé města Dačic se sešli ke svému 10. zasedání ve středu 22. února 2012. Před zahájením vlastního jednání složil slib nový zastupitel za KDU-ČSL Ing. arch. Miroslav Dvořák. Nahradil Pavla Kamíra, který 14. prosince 2011 odstoupil z funkce.

Původní program obsahoval 16 bodů k projednání, ale na začátku jej starosta Ing. Štěpán navrhl rozšířit o bod s názvem Zásady pro poskytování cestovních náhrad zastupitelům. Toto rozšíření zastupitelé schválili všemi 19ti hlasy (z jednání se omluvili MUDr. Fabešová a MUDr. Blaha). Následně navrhl zastupitel Kloiber doplnění programu o bod s názvem Efektivita, kvalita, výkonnost a transparentnost služeb ve státní správě, což je projekt financovaný Evropskou unií a je realizován na městském úřadě. Již tradičně se pokusil MVDr. Fabeš zařadit do programu odvolání Ing. Bartoška z funkce místostarosty. Po dohodě s panem Kloiberem se nakonec hlasovalo o zařazení jím navrhovaného bodu na program příštího zasedání (18 pro). Pro odvolání místostarosty se vyslovili pouze 2 zastupitelé, takže tento návrh, také tradičně, nebyl přijat.

Po rezignaci P. Kamíra se v městské radě uvolnilo místo, proto KDU-ČSL navrhla do funkce radního Jaroslava Pokorného. Ještě před volbou zpochybnil Lubomír Kloiber navrženého kandidáta s odůvodněním, že není přesvědčen o tom, že pan Pokorný dodržuje zákony (!). Zastupitelé svou většinou 15ti hlasů však dali najevo, že názor svého kolegy Kloibera nesdílí a zvolili Jaroslava Pokorného radním.

Do finančního výboru zastupitelstvo volilo po zemřelém Jaroslavu Coufalovi ze tří navržených kandidátů: Ing. Vrbka, Ing. Adamec (oba navrhla KSČM) a Ing. Stejskal (zastupitel za ČSSD navržen Změnou pro Dačice). Největší podporu nakonec získal v tajném hlasování Ing. Adamec (11 pro).

Důležitým programovým bodem byla Obecně závazná vyhláška o regulaci hlučných činností. Jejím smyslem bylo omezit hlučnost o nedělích a dalších státem vyjmenovaných dnech pracovního klidu (svátky). Omezení se mělo týkat používání sekaček na trávu, kotoučových pil, motorových pil, křovinořezů a rozbrusek. Omezení se nemělo vztahovat na celý den, protože návrh obsahoval možnost používat hlučná zařízení mezi 16. a 20. hodinou. Zastupitel Antonů chtěl do vyhlášky doplnit, aby neplatila pro stavebníky rodinných domků s platným stavebním povolením a aby neplatila také pro některé stroje poháněné elektromotorem. Zastupitel Němec navrhl, aby vyhláška platila celodenně. Vlastislav Švec ml. označil vyhlášku za „buzeraci“ lidí. K názoru zastupitele Švece se připojili Lubomír Kloiber a Ing. Stejskal. V další diskuzi se střetávaly názory, které pokládaly alespoň částečné omezení hluku za prospěšné, s názory, ve kterých zaznívaly obavy z toho, že na sebe budou občané „donášet“ a že je možné se v této otázce spolehnout beze zbytku na lidskou domluvu. Hlasovalo se nejdříve o pozměňovacím návrhu podle pana Antonů – nebyl schválen. Hlasování o celé vyhlášce nakonec mělo podobný osud, když pro její uvedení v život zvedlo ruku jen 9 zastupitelů.

Předseda kontrolního výboru Vlastislav Švec ml. přednesl zprávu z jednání výboru, které se mimo jiné zabývalo vyhláškou o místních poplatcích. Zastupitelé si následně vyměňovali názory o tom, zda jsou poplatky správně stanovené a zda někoho nezvýhodňují nebo naopak neznevýhodňují.

Zastupitelstvo také schválilo většinou 17ti hlasů Zásady pro poskytování cestovních náhrad svým členům. Jedná se o ty cesty, na které budou zastupitelé vysláni starostou města.

Ze závěrečné diskuze stojí za zmínku prohlášení zastupitele Němce o tom, že následujícím dnem po zasedání zastupitelstva rezignuje na svůj mandát (náhradníkem za Změnu pro Dačice je Milan Bastl ml.).

28.02.2012
autor: Pavel Kamír komentáře: zobrazit (2)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus