dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

Jemnický rodák

ak. sochař Jaroslav Šlezinger

7. dubna 2019 se opět „setkáme“ s jemnickým rodákem, akademickým sochařem Jaroslavem Šlezingerem. V letošním roce by se dožil 108 let. I když jeho pamětníci již mezi námi nejsou, jeho dílo jej zpřítomňuje dál v mnohých sochařských výtvorech, plastikách, textech, obrazech, liturgickém slavení i modlitbách. Vzpomínková Křížová cesta bude letos jako obvykle o páté postní neděli odpoledne v 15.00. Jejím obsahem bude kromě obrázků a textů J. Šlezingera také meditace papeže Františka, která zazněla při jeho letošní návštěvě Panamy a zpívaný růženec Božího milosrdenství sv. Faustiny.

Pro věřícího člověka je Křížová cesta symbolem nejen bezmoci, ale i síly. Bezmoci změnit skutečnosti, které nás umenšují, bolí a rmoutí, na druhé straně symbolem síly k přijetí potupy a ponížení a následného vítězství a oslavení. O slavnosti Kristova zmrtvýchvstání, která následuje po pašijích Květné neděle, se zpívá: „Velikonoční oběti, vzdejme své chvály, křesťané. Beránek spasil ovce: Kristus nevinný s hříšníky smířil ovce. Střetly se v divném souboji život a smrt. Je po boji. Ten, který zemřel, z mrtvých vstal, aby nám věčně kraloval.“

Kristus, náš velikonoční Beránek, byl obětován, aby nás žádná bolestná událost včetně smrti neuvrhla do temnoty beznaděje nebo zoufalství. Díky Bohu triumf zla, bolesti a smrti je přemožen vítězstvím dobra, lásky a milosrdenství. Nejmladší z Ježíšových apoštolů, svatý Jan, ve své evangelní zvěsti píše: „Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ (Jan 3,16) Smrtí se náš život nekončí, ale mění. A když nakonec skrze smrt těla opustíme náš dočasný domov, máme již připraven v nebi nový – naše duše kráčí dál... Proto kněz nad každým otevřeným hrobem říká: „Přijmi země, co tvého jest, přijmi Bůh, což jeho jest: Tělo ze země je stvořeno, duše shůry je vdechnuta.“

Křesťanské Velikonoce jsou oslavou proměny v nové žití ve slávě nebe. Proto událost Vzkříšení převyšuje svátky jara; příroda nabízí člověku jen účast na probíhajícím koloběhu ročních proměn přírody, do kterého vstoupil svým narozením a z něhož smrtí vypadává. Slavnost Kristova zmrtvýchvstání bude letos v neděli 21. dubna. Večerní Vigilie v kostele sv. Stanislava v Jemnici v sobotu ve 21.00 hod. je spojena se křtem třech dospělých. Po roční přípravě – katechumenátu dává biskup souhlas s jejich přijetím do Církve. Pro křtem znovuzrozené k životu věčnému i pro naši farnost je to velká událost. Těšíme se, že slavnostní Aleluja rozezní všechny přítomné chválou Božího díla vykoupení a spásy.

Společně s nově pokřtěnými, nad kterými smrt ztratí svou vládu, oslavíme i hlavního patrona naší farnosti sv. Stanislava, biskupa a mučedníka. Byl úkladně zavražděn 11. 4. 1079 v kostele sv. Michaela v Krakově - Na Skalce. Král Boleslav II. Smělý vjel na koni do svatyně a tam mu mečem rozťal hlavu; nemohl vystát biskupovu kritiku jeho nevázaného života. Datum smrti těch, kteří byli obětováni pro evangelium Ježíše Krista, slavíme jako narození pro nebe ( od této události uplynulo 940 let).

Radovat se s radujícími jsou pozváni i ti, kdo čtou tyto řádky. Velikonoční plesání se uskuteční v pátek 26. dubna v jemnickém kulturním domě. Začátek v 18.00 bude patřit jako obvykle dětem. Svým vystoupením potěší zvláště rodiče a nejbližší příbuzné. Také „mládežníci“ rádi zavzpomínají na své hudební začátky a za zpěvu Jede, jede mašinka... uvedou do pohybu celý sál. Po devatenácté hodině začnou sestavovat svou aparaturu naši osvědčení „Kalíšci“. Jejich skladby jsou pestré a každý z přítomných si přijde na své. Zásobu písní k tanci i poslechu mají tak bohatou, že ani půlnoční hodina je nezastaví. Spíše postupně povadnou tanečníci a krom neunavitelných dětí se místa u stolů postupně vyprázdní. Důvodem nesetrvání až do rána bílého je omezená možnost konzumace z vlastních zásob - ty jsou vyčerpatelné, zvláště se to týká vysychajících lahví a sklenek s nápoji.

Poslední slavností aprílového měsíce je udělování svátosti biřmování. Stane se tak službou brněnského pomocného biskupa Mons. Pavla Konzbula v neděli 28. 4. v 10.00 ve farním kostele sv. Stanislava. Otec biskup Pavel bude v Jemnici poprvé, a tak se těšíme, že si jeho milé návštěvy všichni užijeme. Kéž to stejně s námi zakusí i on.

Závěrem připomínám, že první májová bude v Rancířově ve středu 1. května ve 14.30. Kdo rokokový interiér chrámu Panny Marie Nanebevzaté ještě neviděl, ten je srdečně zván. Po bohoslužbě je obvyklý program na faře pro rodiny s dětmi. Bude opět veselo. Šimlíci z Jiratic – možná i s hříbátkem - se již na jarní výšlap i povození dětí velice těší. Navíc travička zelená na farní zahradě - to je i jejich potěšení...

03.04.2019
autor: Josef Brychta komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus