dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

Web farností Jemnicka

Úvodní stránka webu farností Jemnicka

Pod odkazem www.farnostjemnice.cz naleznou uživatelé internetu webové stránky farností jemnického regionu. Jde o informační blok, který se týká různých akcí ve farnostech Budkov, Jemnice a Rancířov. Cílem portálu je včas informovat o všem, co se právě děje nebo plánuje. Tak si může každý z programových nabídek vybrat, co ho zajímá nebo by ho zajímat mohlo. Aktualizované zprávy v elektronické podobě mají též operativně reagovat na případné odchylky od textových informaci na vývěsce kostela a při nedělních ohláškách (tak jako mobilní dopravní značky mají přednost před statickým značením).

Kontakty na mailové adresy jsou na webových stránkách zatím jen čtyři, ale může jich být i více. Čas od času je totiž zapotřebí reagovat na konkrétní události nebo situace a nejrychlejším komunikačním nástrojem je určitě mobilní telefon nebo Internet. Je dobré, když se odpovědi na různé otázky adresují těm, kteří mají patřičnou kompetenci a odbornost. Také je vítaná konstruktivní kritika. Stále totiž platí: „Hlas lidu, hlas Boží.“ Proto neváhejte vyjadřovat své názory, nebojte dát své myšlenky “na papír“ a sdělit, co si o tom či onom myslíte. Pro kněze je každý názor důležitý - ať je kladný nebo záporný. Sdělení odlišného stanoviska může pomoci k tomu, aby se reagovalo na to, co druzí považují za důležité. Na druhé straně je jisté, že nelze vyhovět všem přáním, výhradám a požadavkům, zvláště když k výměně názorů nemůže z různých důvodů dojít. Komunikace má proto být na jedné frekvenci a pokud možno obousměrná. Také je pravdou, že ani sdělení osobního názoru jedince nebo vyhraněné skupiny si nemůže nárokovat objektivitu a proklamovaná stanoviska předkládat jako závazná. Žijeme v pluralitní společnosti, kde má každý právo na své přesvědčení a svůj úhel pohledu. Jen totalita ve všech podobách, kterou máme my starší silně zažitou, tuto svobodu názorů všem lidem nepřiznávala a nutila je podrobovat se daným schématům. Naštěstí dnes jsme o krok dál a nikdo se nemusí z obavy před represemi uchylovat se svými názory do anonymity. A pokud přece jen vznikne situace, kdy dojde k určitému ataku nebo posuzování, i na to máme být připraveni. Vždyť učedník nebude nikdy nad Mistra. I konfrontace je určitou formou svědectví a není třeba se jí obávat ani se na ni připravovat. Podle slov Kristových nám bude v té chvíli dáno, jak a co máme mluvit.

Také je třeba uznat, že i dějiny Církve jsou zatíženy selháváním lidského faktoru. Svoboda projevu sebou nese riziko různých extrémních postojů. V každé době se musíme vyrovnávat s přehnaným radikalizmem - fundamentalizmem na straně jedné, nebo naopak s laxností a nezodpovědnou uvolněností na straně druhé. Naštěstí v každé generaci se vedle fanatiků a konzervativců nacházejí i zastánci pokroku a světci. Díky tomu můžeme neustále reagovat na konkrétní názorové výkyvy a korigovat či alespoň pojmenovat všechny odchylky správného směru. Tyto projevy učitelského úřadu církve nemají být chápány jako soudcovské postoje „jediného vlastníka pravdy“, ale mají spíše pomáhat v potvrzování zvoleného životního kréda - tj. katolicity. Nikdo není nucen k víře, nikdo není tlačen ke křtu nebo do zpovědnice. Pravidla křesťanského života jsou však dána, aby každý neomylně rozpoznal, čemu věří, jaký životní styl zvolil a žije. Samotný Ježíš všem připomíná, že nepřišel svět soudit, ale spasit. Proto nás naléhavě varuje před všemi formami netolerance a ve vztazích s druhými vybízí k trpělivosti. Pšenice a koukol budou vždy růst pospolu. V nás i v druhých. Teprve při velkém finále dějin - posledním soudu - dojde k definitivnímu oddělení zrna od plev. Ideály je třeba hlásat a prosazovat, ale s vědomím, že jeden sází, druhý zalévá a teprve třetí sklízí. Proto důležitější než netrpělivé urychlování výsledků setby a lpění na hotovém díle je poctivá a pokorná důvěra v konané dobro a nezmařitelné dílo Boží lásky.

02.02.2014
autor: Josef Brychta komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus