dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

EU a finance pro české zemědělství

Logo Evropské unie

Každý, kdo se seznámí s možnostmi poskytování dotací v Evropské unii, si uvědomí, že zemědělství je pro Evropskou unii skutečnou prioritou.
Zemědělcům budou především poskytovány přímé platby – jednotná platba na plochu (SAPS) na základě jejich vlastní žádosti na každý hektar obhospodařované plochy. Žádosti se podávají nyní, první platby budou poskytovány od prosince 2004 do dubna 2005

Operační program "Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství" si klade za cíl podporovat zemědělskou prvovýrobu a zpracování zemědělských produktů, dále též podporovat lesní a vodní hospodářství a zajištění trvale udržitelného rozvoje venkova. Tento operační program je základním a hlavním programovým dokumentem pro léta 2004 až 2006. Pro program je vyčleněno téměř 174 milionů eur, tedy víc jak 5,5 miliard Kč. Problémem českého ministerstva zemědělství je, že nezbytné dokumenty tohoto operačního programu dosud nejsou schváleny a proto se čerpání peněz určitě zpozdí.

Operační program navazuje na známý program SAPARD, který platil pro Českou republiku v době před vstupem do Evropské unie. I když byl příjem žádostí ukončen v roce 2003, vzhledem k platným zásadám – platí se až po realizaci projektů – poplynou až do roku 2006 zemědělským podnikům v rámci schválených žádostí peníze, jejichž celkový objem není malý (k vyplacení zbývá 3 miliardy Kč).

Dále existují dotační programy pro poskytování dotací zemědělství v roce 2004, k nimž patří podpora včelařství, podpora nepotravinářského využití půdního fondu, několika tituly jsou podporovány ovocné sady, chmelnice a vinice, dotováno bude i udržování a zlepšování genetického potenciálu určených hospodářských zvířat, podpory se dočká i ozdravování polních a speciálních plodin. Další dotace podpoří boj proti nákazám hospodářských zvířat. Dotace mohou být poskytnuty i na poradenství a vzdělávání, dokonce i na mimoprodukční funkci rybníků.

Existuje ovšem také horizontální plán rozvoje venkova, což je druhý strategický dokument, který umožní čerpat peníze z Evropské unie. Na tomto úseku bude podporován rozvoj mimoprodukčních funkcí zemědělství, hospodaření zemědělců v klimaticky a zemědělsky méně příznivých oblastech, v chráněných oblastech, bude podpořena údržba krajiny pastevním chovem zvířat, ekologické zemědělství, zatravňování či zalesňování půdy a pěstování rychle rostoucích dřevin jako alternativního zdroje energie.

Na zemědělce však také pamatuje i program LEADER ČR, příspěvky v lesním hospodářství, příspěvky ve vodním hospodářství a existují i další možnosti …

Celkově je pro oblast zemědělství vyčleněno v rámci podpor z Evropské unie mnoho miliard korun, díky nimž by se české zemědělství, trpící až dosud nedostatkem kapitálu, mohlo dostat do lepší situace. Nutno ovšem říci, že jak jednotlivě hospodařící zemědělci, soukromé zemědělské podniky či zemědělská družstva si musí o finanční pomoc říci dobře promyšlenými návrhy, které zpracují do perfektně vypracovaných a včas podaných žádostí. U mnohých titulů může problém činit skutečnost, že podpora z Evropské unie je poskytována až následně, čili financování musí nejprve proběhnout z vlastních zdrojů zemědělců …

23.04.2004
autor: Jan Jelínek komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus