dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

Narození Ježíše Krista

Narození Ježíše Krista

Toho času vyšel rozkaz od císaře Augusta, aby byl vykonán soupis celé říše. – Tento soupis konal se první za náčelnictví Kviriniova v Syrii. – I šli všichni, aby se přiznávali, každý do svého města. Odešel i Josef z Galileje z města Nazareta do Judska, do města Davidova, jež slove Betlem, poněvadž byl z domu a kmene Davidova, aby se dal zapsati s Marií, zasnoubenou manželkou svou, která byla těhotná. Když tam byli, naplnili se dnové, aby porodila. I porodila syna svého prvorozeného, obvinula ho plénkami a uložila v jeslích, poněvadž neměli místa v hospodě.

V téže krajině byli pastýři, ponocujíce a stráž noční držíce nad stádem svým. A hle, anděl Páně stanul u nich a jasnost Boží je obklíčila, i báli se velmi. Anděl jim řekl: „Nebojte se, neboť hle, zvěstuji vám radost velikou, která bude všemu lidu. Narodilť se vám dnes Spasitel, to jest Kristus Pán, v městě Davidově. A toto bude vám znamením: Naleznete dítko plenkami obvinuté a uložené v jeslích.“ Hned nato bylo s andělem množství zástupů nebeských, kteří chválili Boha říkajíce: „Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem bohulibým.“

Jak andělé odešli od nich do nebe, pastýři pravili k sobě vespolek: „Pojďme až do Betlema a vizme tu událost, kterou Pán oznámil nám.“ I přišli s chvatem a nalezli Marii a Josefa i dítko uložené v jeslích. Uzřevše je, vypravovali, co jim bylo pověděno o dítku. Všichni, kteří to slyšeli, divili se těm věcem, které jim byly pověděny od pastýřů. Maria však uchovávala ta slova, uvažujíc o nich v srdci svém. I vrátili se pastýři, velebíce a chválíce Boha za vše, co slyšeli a viděli tak, jak jim bylo pověděno.

Nový zákon, přeložil Dr. Sýkora a upravil Dr. Hejčl, vydal Exerciční dům ve Frýdku 1947
Evangelium sv. Lukáše, 2. kapitola, verše 1 až 20

21.12.2009
autor: Svatý Lukáš komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus