yalovaescortbayanlari.net tekirdagescortbayani.xyz tokatbayanescortlarim.xyz yozgatbayanescortlar.net rizeescortbayan.org kutahyaescortbayanlarim.xyz edirnedekiescortlar.com corluescortbayanlar.com canakkaleescortlari.org corumbayanescortlar.com escortcorum.net ardahan.escortlari.xn--6frz82g karabuk.escortlari.xn--6frz82g kars.escortlari.xn--6frz82g kirklareli.escortlari.xn--6frz82g kirsehirescortbayanlarim.xyz ordubayanescortlar.net sivasbayanescort.org zonguldakbayanescort.org

dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

Římský Velekněz

Benedikt XVI.

"Drazí bratři,
Svolal jsem tuto konzistoř nejenom kvůli třem kanonizacím, ale také proto, abych vám oznámil rozhodnutí velké důležitosti pro život církve. Po opakovaném zpytování vlastního svědomí jsem před Bohem došel k jistotě, že moje síly z důvodu pokročilého věku již nestačí na náležité vykonávání petrovského úřadu. Jsem si dobře vědom, že tato služba pro svou duchovní povahu musí být konána nejenom činy a slovy, ale neméně také utrpením a modlitbou. Nicméně, v dnešním rychle se měnícím světě zmítaném záležitostmi velkého významu pro život víry je pro řízení Petrovy bárky a hlásání evangelia zapotřebí také tělesných i duševních sil, kterých mi v posledních měsících ubylo natolik, že musím uznat svoji neschopnost spravovat úřad, který mi byl svěřen. Proto s vědomím závažnosti tohoto úkonu zcela svobodně prohlašuji, že se vzdávám služby římského biskupa, nástupce svatého Petra, kterou mne pověřili kardinálové 19. dubna 2005, takže od 28. února 2013 ve 20h bude římský stolec, stolec svatého Petra uprázdněn a bude zapotřebí, aby ten, komu to přísluší, svolal konkláve, které zvolí nového papeže.

Drazí bratři, opravdu vám ze srdce děkuji za veškerou lásku a práci, s níž jste spolu se mnou nesli tíži mého úřadu a prosím o odpuštění za všechny své nedostatky. Nynísvěřujeme církev svatou péči našeho Nejvyššího Pastýře, našeho Pána Ježíše Krista, a prosíme Jeho svatou Matku Marii, aby svou dobrotivou mateřskou přímluvou pomohla otcům kardinálům při volbě nového papeže. Pokud jde o mne, chci nadále z celého srdce svým životem oddaným modlitbě sloužit svaté církvi Boží."

Ve Vatikánu dne 10. února 2013 - Benedikt XVI.


Papež Benedikt XVI. svým rozhodnutím překvapil celý svět. Co vedlo Svatého Otce k takovému nečekanému kroku, vysvětluje ve výše uvedeném prohlášení on sám. A nám nezbývá než s obdivem přijmout jeho sebekritické vyhodnocení daných možností a neodkladné uvolnění Petrova stolce pro nového nástupce. „Vivat Papa!“ (Ať žije papež!) „Benedetto.“ (Požehnaný.) Znělo před osmi roky před Svatopetrskou bazilikou. Věřím, že tato zvolání zazní opět 28. 2. 2013 při večerním loučení s laskavým Pastýřem, moudrým Učitelem a neohroženým hlasatelem Evangelia.

Benedikt XVI. odchází, ale jeho myšlenky jsou jako zrna zasetá na poli světa - budou i nadále živé a všechny blízké i vzdálené obohacovat. Dodnes mám ve své knihovničce „Úvod do křesťanství“ vydaný Křesťanskou akademií v Římě roku 1978. Bezpočtukrát jsem se nechával inspirovat jejím obsahem. Nikdy jsem tuto modrou knihu s křížem a Beránkem na přebalu neodložil bez vděčnosti jejímu autorovi. A tak tomu bylo i po celou dobu jeho pontifikátu pokaždé, když jsem se „s ním“ setkal v jeho promluvách nebo teologických dokumentech. A bude tomu jistě i nadále. Jeho klášterní cela bude dále promlouvat a všichni si rádi poselství z „vejminku“ vyslechneme nebo spíše přečteme.

Před námi jsou svátky života, který vítězí i nad smrtí – křesťanské Velikonoce. Aby nám Boží Beránek mohl darovat odpuštění vin a nabídnout nový život, musí být obětován. Dobrovolně odevzdán do vůle Otcovy a zvůle člověka na oltáři kříže. Ano, také naším posláním je - jak nám to ukázal a ukazuje služebník Božích služebníků, (Servus servórum Deí) náš drahý, první římský biskup, papež Benedikt XVI. Podle svého Mistra a Pána přinášel sám sebe v oběť živou a ustavičnou. Kéž nás jeho ochota se darovat povzbuzuje k podobným postojům. Jako Jan Křtitel vždy ukazoval na Ježíše a v pravou chvíli dodal: „On musí růst, já se umenšit.“

Papež Benedikt XVI. byl po celou dobu svého požehnaného pontifikátu skutečně „Cooperator Veritatis“ (Spolupracovník Pravdy). Přesně tak, jak si to před osmi roky předsevzal a vyjádřil svým životním heslem.

24.02.2013
autor: Josef Brychta komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus