dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

Miluješ mě?

Zamilovaná dvojice - ilustrační foto

„Největší štěstí člověka spočívá v tom, že jsme milováni.“ (Viktor Hugo)

Opět jsou před námi Vánoce - svátky Vtělené Boží lásky. A nejenom Boží, ale i lidské. Bible tuto událost a tajemství naší víry vyjadřuje stručnou větou: „Et Verbum caro factum est et habitavit in nobis.“ Jan 1,14 , což přeloženo znamená: „A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi.“ Princip „vtělování“ do konkrétních skutků je modelem pro každý vztah, pro zviditelnění neviditelného. Slovně se totiž dá stokrát říci: „Mám tě rád“, ale když přijde na lámání chleba, tak najednou skutek utekl. Proto bezpočtukrát, donekonečna neúnavně opakovaná, snad nejčastěji kladená otázka zní: Miluješ mě?

Takto se ptal i Ježíš svého učedníka Petra, kterému chtěl svěřit péči o své ovečky. Bez lásky není možné konat službu pastýře a vést stádo. Má-li se stádce nacházet a cítit v bezpečí, je třeba, aby zakoušelo, že pastýř je nablízku. Stejně to platí i o slibu věrnosti a lásky mezi manžely. I ten je třeba neustále potvrzovat a obnovovat. Jeho platnost je totiž zpochybňována negativními fakty každého dne. Proto není divu, že po různých konfliktech se rodí nejrozmanitější pochybnosti o trvání lásky a věrnosti. A nejenom manželé čas od času pociťují nejistotu vztahu. Takové pochybnosti může zakoušet člověk každého dne. Proto Písmo svaté připomíná, že slova musí vždy následovat a potvrzovat činy: „Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna…“. Slavný komentář jednoho z nejvyšších mistrů Hasidím, rabína Jehuda Leib Sassova hovoří o tom, že pochopil Levitikus 19,18b: „Budeš milovat svého bližního jako sebe samého. Já jsem Jahve.“, že porozuměl tomu, co znamená skutečně milovat bližního, když slyšel dialog mezi dvěma sedláky: Jeden říkal: „Ivane, miluješ mě?“ On mu odpoví: „Borisi, jistě, že tě miluji“. A prvý pokračuje: „Víš, co mi způsobuje bolest?“ Odpověděl: „Borisi, jak mohu vědět, co ti způsobuje bolest.“ Na to první namítl: “Když nevíš, co mi způsobuje bolest, jak můžeš říkat, že mě skutečně miluješ?“

Bez důvěrného poznání toho, co těší či naopak rmoutí mého bližního, nelze mluvit o vztahu lásky a jednoty. Když muž nezná velikost manželčiných bot a manželka číslo mužovy košile, tak se dá o hloubce jejich lásky úspěšně pochybovat. Vztah je vždy opřen o na první pohled bezvýznamné maličkosti, které vytvářejí jeho pravdivost a plnost. Dobře to pochopíme na vztahu mezi matkou a dítětem.

Prvním projevem narozeného dítka je pláč. Miminko sděluje svému okolí neartikulovanou řečí, že se momentálně ocitá v nepohodě. Není divu. Stabilní teplo maminčina pelíšku vystřídala nová, stále měnící se realita. Pláč je jako volání o pomoc - SOS vysílané v pocitu ohrožení. Zároveň však jde o první neverbální komunikaci s okolním světem a výzvu ke změně stavu. Ta, která bude neúnavně a nejčastěji na tyto signály reagovat, je jistě máma. A tak není divu, že právě máma bude prvním obrazem veškerého dobra. V náruči mámy končí žízeň i hlad, zima i chlad. Proto i první jméno, kterým si dítě začne skládat slovník všech pojmů, nebude začínat od „a“ ani od „b“, ale od „má“. Máma se pro dítě nadlouho stane první zkušeností s všemohoucností, všudypřítomností a vševědoucností. Jen díky tomuto poznatku později dítě objeví obsah pojmu láska, a je schopné ji opětovat.

Svatý Pavel píše druhý dopis do Tesaloniky a v něm členům tamní církevní obce připomíná smysl lidského života: „Bůh nás povolal kázáním evangelia, abychom dosáhli slávy našeho Pána Ježíše Krista.“ 2. Sol 2,14.

Co je slávou Ježíše Krista? On sám na tuto zásadní otázku dává nádhernou odpověď: „Já jsem dobrý pastýř, znám své ovce a mé ovce znají mne… Za ně dávám svůj život.“ Jan 10,14n (A nejenom za hodné, ale i za zlobivé.)

Přeji Vám všem, aby vánoční dárky i dárečky byly pro vaše blízké viditelným vyznáním vaší lásky.

13.12.2013
autor: Josef Brychta komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus