dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

Slzy Afriky

Útěk z Rwandy, rok 1994

V neděli, 9. března 2014, odpoledne v 15:00, se v jemnickém farním kostele sv. Stanislava uskuteční hudebně-meditační pořad nazvaný Slzy Afriky. Je koncipován jako pietní vzpomínka na tragické události, které se staly před dvaceti lety na území Rwandy, mezi Huty a Tutsii. Etnická nesnášenlivost tehdy přerostla ve vzájemnou genocidu.

Součástí ohlášeného programu má být i sjednocení v modlitbě za zachování míru a pokojného soužití na všech místech naší planety, kde se uplatňuje násilí a nenávist. Setkání připravil Institut pro křesťanskou kulturu se sídlem v Nových Syrovicích a koná se pod patronací OSN.

Proč je na počátku třetího tisíciletí ještě tolik konfliktů na různých místech světa? Copak se již lidstvo během své historie dostatečně nepoučilo, že zlo plodí jen zlo a každé násilí vyvolává pomstu?

Proces dozrávání a sebeuvědomění jednotlivců, menšin i národů neprobíhá na celém světě symetricky, ale v různých časových a územních posunech. Navíc každá nová generace se musí znovu socializovat, a to ve všech dalších věkových fázích. Zásadní důležitost v tomto procesu mají etické principy, které jsou odvozeny od té či oné morálky. Bohužel při absenci humánního kodexu a jeho všeobecného přijetí se otevírá prostor pro všechny možné kolize. Navíc řešení pokojného soužití není v odstraňování etnických, kulturních, náboženských, politických, národních i nadnárodních a historických rozdílností, ale v širším chápání vzájemného bratrství.

Papež Benedikt XVI. ve svém Poselství z 1. 1. 2006 u příležitosti Mezinárodního dne míru napsal: „Všichni lidé náleží do jedné a téže rodiny. Přehnané zdůrazňování různosti je v rozporu s touto základní pravdou. Je třeba si znovu uvědomit, že jsme spojeni stejným, v podstatě transcendentním osudem. Pak budeme moci uplatnit vlastní historické a kulturní rozdílnosti takovým způsobem, abychom se příslušníkům jiných kultur nestavěli na odpor, ale naopak směřovali k vzájemnému souladu. Tyto prosté pravdy otevírají cestu k míru, a pokud člověk naslouchá hlasu srdce, jsou snadno srozumitelné.“

Současný model globálně chápaného světa dostatečně nerespektuje odlišné vývojové etapy, a proto nereaguje na napětí a nervozitu různě vyspělých zemí. V důsledku toho se rozvojovým zemím nedopřává dostatek času na postupné rozvíjení ducha a myšlení jednotlivců i skupin. Hlavní důraz se klade spíše na jejich okamžitou užitečnost či perspektivu. Jenže děti se nestanou dospělými tím, že se naučí kouřit, ovládat zbraň nebo řídit auto. Jen ten, kdo dokáže vládnout sobě, je schopen vzít na sebe odpovědnost i za druhé a respektovat je.

Všechny kontinenty i jednotlivé země procházejí ve své historii různými sociálními i kvalitativními změnami. V posledních staletích druhého tisíciletí se nejvýznamněji rozvinula věda a technika. Překonáním gravitačního pole Země začala éra dobývání vesmíru a rozvoje kosmických programů. Tyto dosažené úspěchy však mají smysl jen tehdy, když jsou používané ve službě člověku. Nebezpečí chaotických kroků či nekontrolovatelné moci má být neustále korigované demokratickým uspořádáním společnosti, náboženstvím a službou médií. Tam, kde tyto principy nefungují, kde domorodé obyvatele stále ještě vedou kmenoví náčelníci a důležité slovo mají místní šamani, by neměli bojovníci mít najednou místo luků a šípů ve výzbroji kalašnikovy a bazuky. Jednostranně pojatý vývojový skok, tzv. ze dne na den, bez jakéhokoli duchovního zázemí a sociálního pokroku má potom tragické následky. Lokální spory a střety najednou přesahují místní teritorium a ničím nekultivovány snadno přerůstají do vyhlazovacích, etnických válek. A to je obraz některých částí současné Afriky, Jižní Ameriky i Asie. Násilnosti jsou často vedeny s barbarskou krutostí a fanatismem, navíc jsou prováděny naverbovanými dětmi, které nikdy nepoznaly hřejivou lásku rodiny a domova. Tito mladí bezdomovci, bez práce a naděje, žijí jen z toho, čeho se násilím zmocní. Jejich hrou je každodenní boj bez pravidel. Tato ohniska násilí, teroru a krutosti jsou trvale otevřenými ranami celé naší planety. V souvislosti s těmito tragickými skutečnostmi si můžeme položit otázku: K čemu jsou miliardy investované do vesmírných projektů, když je více zapotřebí učitelů, vychovatelů a při vší pokoře také misionářů? Samotný pokrok ještě nikoho nespasí. Věda a technika je užitečná a pomáhá jen tehdy, když ji používá dobrý člověk, když je v dobrých rukou. Jinak se stává nástrojem nebezpečné moci a někdy i smrti. Takovými mohou být i lékařské experimenty v genetice a léčitelství.

Nástupce papeže Benedikta XVI., Svatý otec František, kladl na srdce těm, které potvrdil v misijní službě, aby všude přinášeli poselství lásky a pokoje. Při rozeslání rodin „ad gentés“, tj. k národům, v sobotu 1. února 2014, o Svátku Obětování Páně v aule Pavla VI. ve Vatikánu doslova řekl:
„Řekněte těm, které potkáte na svých misijních cestách, že Bůh má rád člověka takového, jaký je, i s jeho omezeními, s jeho omyly a také s jeho hříchy. Vždyť proto poslal svého Syna, aby na Sebe vzal naše hříchy. Buďte posly a svědky nekonečné dobroty a nevyčerpatelného Otcova milosrdenství.“

Vývojová stadia lidstva je třeba respektovat a dopřávat všem dostatek času, aby postupně dozrávali ke splňování úkolů, které od nich každá epocha očekává. Mikrosvětem každého z nás je náš vlastní život, rodina, lidé blízcí i vzdálení. Všichni jsme od svého narození na misijní pouti časem a máme být podle Ježíšových slov solí země a světlem světa. Svatý Filip Neri říkával: „Buďte dobří, můžete-li.“

04.03.2014
autor: Josef Brychta komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus